Wenada Türkmenistan bilen Awstriýanyň energetika ulgamynda hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

  • 14.03.2024 22:08
  • 1607
Wenada Türkmenistan bilen Awstriýanyň energetika ulgamynda hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

12-nji martda Wenada Awstriýanyň Federal ykdysady palatasynda türkmen wekiliýetiniň we Awstriýanyň işewür toparlarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy arkaly Ýewropa gaz üpjünçiligi meselesindäki ornuny tassyklady. Soňky 15 ýylda munuň üçin köp iş edilendigi, Ýewropa Bileleşigi bilen yzygiderli hyzmatdaşlygyň gurlandygy bellenildi.
Ýurdumyz üçin şeýle hem ileri tutulýan ugurlaryň biri - günorta tarapda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygydyr. Türkmen tarapy bu we beýleki gaz taslamalaryna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän Awstriýa kompaniýalaryny çagyrýar.
Şeýle-de Awstriýaly işewürler Hazar deňziniň türkmen sektoryndaky nebit we gaz ýataklarynda işlemek mümkinçiligine garamak üçin çagyryldy.
Türkmenistan Awstriýanyň öndürijileri bilen gaz almagyň kuwwatyny ýokarlandyrmak, dünýä bazarlaryna türkmen tebigy gazyny üpjün etmegi köp görnüşli gaz ulag infrastrukturasyny giňeltmek üçin tehnika we enjamlar bilen üpjün etmegi ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr. Bu barada ORIENT agentligi habar berdi.


düýn 14:29
2199

Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat...

düýn 14:15
2139

Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

9-njy aprelde EKOSOS-yň Guramaçylyk sessiýasynyň işiniň çäklerinde Geňeşiň kömekçi edaralaryna saýlawlar geçirildi. Geçirilen saýlawlaryň dowamynda EKOSOS-yň agzalary 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş...

düýn 08:06
18197

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Oleg Kononenko gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos”...

düýn 07:49
21765

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol...