7188

Ýaponiýa kosmosa agaç hemrasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Ýaponiýanyň Kioto uniwersiteti we Sumitomo Forestry kompaniýasy dünýädäki ilkinji agaç hemrasyny 2023-nji ýylda uçurmagy meýilleşdirýändigini mälim etdiler. Şeýle-de, gurluşyk we desgalar üçin agaç materiallaryny...

21240

2020-nji ýylyň iň oňat gadjetleriniň reýtingi düzüldi

"The Verge" neşiri tamamlanyp barýan 2020-nji ýylyň iň gowy smartfonlarynyň, kompýuterleriniň we beýleki enjamlarynyň sanawyny düzdi. Bu barada neşiriň web sahypasyna salgylanyp, cursorinfo.co.il habar berýär....

12367

Nokia özüniň iň arzan smartfonyny - C1 Plus-y tanyşdyrdy

HMD Global fin kompaniýasy C1 Plus diýlip atlandyrylan Nokia markaly iň arzan smartfony çykardy. Alyjylar geljekde arzan bahadan 2500 mA·s batareýaly, LTE goldawy we 5.45 dýuým ekrany bolan elýeterli smartfon edinip...

11766

OPPO üç eplenýän smartfony hödürledi

OPPO kompaniýasy üç gezek eplenip bilýän smartfonuň taslamasyny hödürledi. Bu gurluşlaryň geljekde nähili bolup biljekdiginiň nusgasydyr. Taslamany taýýarlamaga Ýaponiýanyň Nendo dizaýn studiýasy hem gatnaşdy....

9868

Aşgabatda "Sanly çözgüt - 2020" bäsleşiginiň jemi jemlendi

Aşgabatda geçirilýän köpugurly serginiň çäginde “Sanly çözgüt - 2020” innowasiýa taslamalarynyň bäsleşiginiň jemleri  jemlenildi. Innowasiýa taslamalarynyň bäsleşigi «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan Türkmenistanda...

16266

Samsung smartfona zarýad berjek ýüzügi patentledi

Soňky birnäçe ýylyň içinde smartfonlar üçin akkumulýatorlaryň has kuwwatly bolandygyna garamazdan, smartfonlara çalt zarýad bermek meselesi häzir hem ýiti bolmagynda galýar. Samsung smartfonlara zarýad bermek meselesini...

5867

Alymlar iň kiçi ýatda saklaýjy enjamy döretdiler

Molibden disulfidiniň esasynda amerikan alymlary bir atom galyňlygyndaky ýatda saklaýjy enjamy döretdiler. Şeýle saklaýjyda maglumat ýazgysynyň sygymy häzirki zaman fleş disklerinden, takmynan, 100 esse uludyr...

13377

Fin alymlary howadan iýmit öndürmegi öwrendiler

Finlýandiýanyň Solar Food kompaniýasynyň ylmy hünärmenleri suwuň we elektrik energiýasynyň kömegi bilen howadan iýmit öndürmegi öwrenendiklerini habar berýärler. Tehnologiýa 10 adamyň gündelik iň az talaplaryny...

12761

«Internetiň atasy» Bütindünýä toruna alternatiwa döretdi

Bütindünýä toruny we birnäçe meşhur protokollary oýlap tapan Tim Berners-Li eýýäm birnäçe gezek bäri internetiň erkin hem-de açyk bolmalydygyny, onuň galp habarlary ýaýratmak we wagyz etmek üçin ulanylmagynyň alada...

11201

ABŞ-da wakuum otlusy synagdan geçirildi

Ilon Maskyň döreden «Hyperloop» wakuum otlusy geçen dynç güni ilkinji gezek hakyky ýolagçylar bilen synag edildi, otlynyň tizligi sagatda 160 kilometre ýetdi. Bu barada The Verge neşirine salgylanyp, Sputnik gullugy...

8546

Hytaý 6G synagy üçin dünýäde ilkinji hemrany uçurdy

Hytaý dünýäde altynjy nesil (6G) aragatnaşyk ulgamynyň ilkinji synag hemrasyny Ýeriň orbitasyna çykardy. Hemra Taýýuan kosmodromyndan uçuryldy we onuň bilen ýene 12 hemra orbita iberildi diýip, BBC salgylanyp,...

8941

Dünýäde iň ýokary tizlikli wideo kamerany döretdiler

Bu üýtgeşik enjamy Kanadanyň Milli Ylmy Gözleg Institutynyň hünärmenleri tanyşdyrdylar diýip, sev.tv habar berýär. Täze kameranyň esasy aýratynlygy ol ultramelewşe diapazonda hem düşürmäge mümkinçilik berýär, onuň...

16656

Apple täze iPhone-y tanyşdyrdy

Kupertinodaky tanyşdyryş dabarasynda täze iPhone 12 görkezildi. Garaşylyşy ýaly, bu modeliň esasy aýratynlygy simsiz 5G ulgamynyň bolmagydyr. Täze iPhone-da diagonaly 6,1 dýum bolan OLED displeýi, şeýle hem aşa...

23729

Resmi: "iPhone 12-niň" tanyşdyryljak senesi belli boldy

Apple nobatdaky güýzki tanyşdyrylyşyň 13-nji oktýabrda boljakdygyny resmi taýdan mälim etdi. Bu tanyşdyrylyşyň şygary — "Tizligiň täzeligi". Bu ýerde, megerem, täze aýfonyň “5G” ulgamyny goldaýandygy ýaňzydylýan...

14755

Apple 5 sany täze smartfony çykarar

ixbt.com portalynyň habar berşi ýaly, belli insaýderleriň biri Roland Kwandt Apple-iň geljekki smartfonlary barada täsirli maglumatlary neşir etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu maglumatlar resmi taýdan dünýä hödürlenilmedik...

8608

Xiaomi ilkinji 8K ölçegli telewizory tanyşdyrdy

Hytaýyň Xiaomi kompaniýasy 8K ýa-da 7680x4320 piksel rekord ölçegli täze “TV Mi TV Lux Ultra” telewizoryny tanyşdyrdy. Bu barada rg.ru habar berýär. Diagonallygyna 82 dýuýmlyk ekran 60 Hz (iň häzirki zaman smartfonlarynyň...

9371

Google Android operasiýa ulgamynyň 11-nji neslini çykardy

Google mobil operasiýa ulgamynyň iň soňky wersiýasyny – Android 11-i çykardy. 2020-nji ýylda onuň talabalaýyk tanyşdyrylyşy bolmady, ýöne korporasiýa bu barada resmi YouTube kanalynda mälim etdi. Ozal 2020-nji...