21805

Kompýuterler howanyň hilini çaklap başladylar

Amerikaly alymlar howanyň hilini çaklamak üçin emeli intellektden peýdalanyp başladylar. Bu barada lampon.ru habar berdi. Çeşmelere görä, hemra we ýerüsti stansiýalara garanyňda, bu meseleden kompýuterler has gowy...

7477

Xiaomi kompaniýasy Mi Band 6 fitnes-bilezigini hödürledi

Ýakynda Xiaomi hytaý kompaniýasy uly göwrümli tanyşdyryş çäresini geçirdi, onuň dowamynda birbada üç sany kuwwatly smartfon modeli, şeýle-de fitnes-bileziginiň täze nesli – Mi Band 6 hödürlendi diýip, mymsk.online...

16243

Xiaomi täze «Poco X3 Pro» smartfonyny tanyşdyrdy

Xiaomi «Samsung Galaxy A52» bilen bäsdeşlige ukyply täze «Poco X3 Pro» smartfonyny hödürledi. Täze model iň ýokary derejeli «Snapdragon 860» prosessory, kontaktsyz tölegler üçin NFC çipi, 6-8 gigabaýt RAM we 128...

16131

Samsung 6 kameraly ­we 200 megapikselli s­martfon çykarar

Samsung öz twitteri­nde 200MP şekil datçi­gine eýe boljak alty ­kameraly nähilidir bi­r flagman smartfonyny­ tanyşdyrdy. Bu barad­a ferra.ru habar berd­i. “Samsung”-yň tizerind­en aýdyň görnüşi ýaly­, smartfonyň...

12108

Finlýandiýada howadan taýýarlanan iýmit hödürlendi

Finlýandiýanyň Solar Foods tehnologiýa başlangyjynyň alymlary “howadan” şnisel taýýarlamagy başardylar. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, geljekde bu tehnologiýany ulanmak bilen döredilen önümler planetanyň ähli ýaşaýjylaryna...

7966

Türkmenistanda innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanda täze programma üpjünçiligini taýýarlamak, ornaşdyrmak bilen meşgullanýan ýaş zehinleri ýüze çykarmak, höweslendirmek boýunça Sanly çözgüt — 2021» atly nobatdaky bäsleşigi geçirmek meýilleşdirilýär...

9714

Samsung telewizorlaryň täze neslini hödürledi

Samsung 2021-nji ýylyň täze MICRO LED we Samsung Neo QLED telewizorlaryny tanyşdyrdy. Bu barada news.samsung.com ýazýar. Kompaniýa MICRO LED tehnologiýasynyň ýokary ýagtylygy, doýgun gara reňki we ýokary şekil...

16947

AnTuTu fewral aýynyň iň kuwwatly smartfonlaryny belli etdi

Meşhur AnTuTu bençmarkynyň topary Android operasion sistemasyna esaslanýan iň kuwwatly flagman smartfonlarynyň aýlyk reýtingini neşir etdi diýip, bobruin.by habar berýär. Reýtingiň ilkinji dört ornuny bir kristally...

18293

“Sony” rekord derejede uly kamera modulyny çykarar

Internet ulgamynda ýakyn wagtda Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasynyň smartfonlar üçin täze kamera modulyny görkezjekdigi barada maglumatlar peýda boldy. Täze kamera modulynyň tapawutly aýratynlygy onuň rekord derejede...

14357

Toyota Motor «akylly» şäheriň gurluşygyna başlar

Ýaponiýada iň uly awtomobil gurluşyk korporasiýasy bolan Toyota Motor Fudzi dagynyň eteginde Woven City atly “geljegiň şäherini” gurmaga başlar diýip, echo.msk.ru habar berýär. Woven City wodorod ýangyjynda işleýän...

5489

Kompýutere goşga görä surat döretmek öwredildi

Goşgyny şekile geçirip bilýän täze emeli intellekt döredildi. Bu barada computerage.ru. Çeşmäniň ýazmagyna görä, kompýuteriň muny nädip başarýandygyny görkezýän wideo suratkeş hem animator Glenn Marşal tarapyndan...

5597

Apple aýna nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär

Apple amerikan kompaniýasy aýnadan ýasalan täze AirPods nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär. Bu barada edara bazasyndaky patent resminamalaryndan belli boldy diýip, mymsk.online habar berýär. Dewaýsy döretmekde...

4773

Facebook 2022-nji ýylda hususy akylly sagadyny çykarar

Facebook 2022-nji ýyla çenli hususy akylly sagadyny hödürlemekçi bolýar. Bu gurluş barada maglumatlar The Information hasabatynda peýda boldy diýip, dni24.com habar berýär. Gurluş Android operasion ulgamynyň esasynda...

8568

“Apple” VR oýunlary üçin "akylly" ellikleri öndürdi

“Apple”-iň eýýäm indiki ýyl ilkinji VR-şlemi çykarmagyna garaşylýar. Häzir bolsa Internet giňişliginde kompaniýanyň täze önüme kömekçi enjam hökmünde “akylly” ellikler üçin patenti peýda boldy. Bu barada pcnews...

11224

Dünýäde ilkinji ýedi ekranly noutbuk döredildi

“Expanscape” kompaniýasy birbada ýedi ekran bilen enjamlaşdyrylan futuristik noutbuk döretdi. Noutbuk “Aurora 7” diýlip atlandyrylýar diýip, smotrim.ru habar berdi. Agramy 12 kilograma deň bolan bu noutbugy dyzyňda...

14531

Xiaomi üýtgeşik ekranly smartfony hödürledi

Xiaomi kompaniýasynyň baş müdiri Leý Szýun Weibo sosial ulgamyndaky sahypasynda rewolýusion smartfony görkezýän birinji wideony ýerleşdirdi. Bu barada mymsk.online habar berýär. Smartfonda ähli tarapdan 88° burç...

19313

2021-nji ýylyň başynda iň kuwwatly smartfon belli edildi

2021-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça iň kuwwatly smartfonlaryň sanawy düzüldi. Bu barada AnTuTu bençmarkyna salgylanyp, 360tv.ru habar berdi. Birinji orny iQOO 7 smartfony eýeledi. Dekabr aýynyň lideri bolan Xiaomi...

12838

iPhone 13 Pro 1 TB fleş ýada eýe bolar

Apple kompaniýasy ýakynda örän üstünlikli bolan iPhone 12 tapgyrynyň smartfonlaryny hödürledi. Kompaniýa 90 milliondan gowrak iPhone bilen üpjün edip, ähli rekordy täzelemegi we 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde...

13426

Huawei Mate 40 Pro + 2020-nji ýylyň iň gowy smartfony boldy

“Master Lu” bençmarky 2020-nji ýylyň iň gowy smartfonlarynyň sanawyny çap etdi. Smartfonlara üç tarapdan baha berildi: bahasy, görkeziş öndürijiligi, şeýle hem displeýiň we kameranyň hili. Bu barada delovoe.tv...

9554

Dünýäde fiziki klawiaturaly ilkinji 5G-smartfony çykaryldy

Planet Computers Astro Slide 5G-ni resmi taýdan hödürledi. Bu dünýäde fiziki QWERTY klawiaturaly ilkinji 5G-smartfondyr. Bu barada ferra.ru habar berýär. Astro Slide 5G bäşinji nesil toruny göterýän MediaTek Dimensity...