Hyundai bilen Kia lunohod işläp taýýarlarlar

  • 30.07.2022 14:36
  • 19923
Hyundai bilen Kia lunohod işläp taýýarlarlar

Hyundai bilen Kia Günorta Koreýanyň birgiden barlag institutlary bilen  hyzmatdaşlyga başlandyklaryny mälim etdiler. Inženerler we alymlar bilelikde Aýyň üstünde gezjek ulag serişdesini işläp taýýarlarlar. Lunohodyň haçan älem giňişligine goýberiljegi heniz takyk aýdylmaýar. 

Bilelikdäki taslama ulagy gurmak üçin zerur bolan ulag serişdesiniň konsepsiýasyny kesgitlemekden we tehnologiýalary gözlemekden başlanar. Hyundai-iň we Kia-nyň inženerleri mobillik meseleleri boýunça özboluşly maslahatçy hökmünde çykyş ederler.
Mundan hem başga, koreýanyň ulag öndürijileri lunohod üçin programma we apparat üpjünçiligini öz üstüne alarlar, şeýle hem, robotlaşdyrylan ulagyň daşky täsirlere täsir ediş ulgamyny dörederler.
Iş wagtynda duş gelinjek esasy kynçylyklaryň içinden, ilkinji nobatda, Aýdaky şertler agzaldy: howanyň ýoklugy, temperaturanyň güýçli üýtgäp durmagy we abraziw bölejiklerden durýan ýuka tozanyň agdyklyk etmegi.
Hyundai bilen Kia işläp taýýarlaýyşlaryň dowamynda toplajak tejribelerini ýerüsti ulaglary döredenlerinde  - mysal üçin, adatdan daşary şertlerde ulanmaga niýetlenen ädimläp ýöreýän ulaglary öndürenlerinde hem ulanyp bilerler.


14.07.2023 16:40
30000

Hyundai ädimläp ýöreýän awtoulagyň üstünde işleýär

Hyundai konsepti 2019-njy ýylda görkezilen ädimläp ýöreýän awtoulagyny patentledi. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa awtoulagyň seriýalaýyn öndürilip bilinjekdigini habar berdi. Ädimläp ýöreýän awtoulaga Hyundai...

26.07.2022 13:47
13609

Hyundai bilen Rolls-Royce bilelikde uçýan ulag döretmegi karar etdiler

Hyundai Motor Group bilen Rolls-Royce Holdings (Rolls-Royce awtoulagy bilen bulaşdyrmaly däl, çünki Rolls-Royce Holding awiasiýa, gämiler, energiýa bilen işleýän enjamlar we ş.m. üçin şaý toplumlaryny çykarmak...

19.09.2021 16:49
11793

2022-nji ýylda Angliýada uçýan taksiler ulgamy işe giriziler

Hyundai konserni we Urban-Air Port iňlis kompaniýasy 2022-nji ýylda uçýan taksiler ulgamyny işe girizmegi meýilleşdirýärler. Ol ilki bilen Kowentride, soňra Londonda we Los-Anjelesde işläp başlar. Bu barada club...

23.09.2023 17:40
15096

iPhone 15 beýleki iPhone we Android smartfonlaryna zarýad berip biler

USB-C portuna eýe bolan iPhone 15 smartfony başga bir ykjam gurluşa zarýad bermeli bolsa, daşarky akkumulýator hökmünde ulanylyp bilner. Bu barada ixbt.com habar berýär. Haçan-da iPhone 15 smartfony Lightning interfeýsini...