Lenovo ekransyz konseptual noutbuk bilen tanyşdyrdy

  • 19.06.2022 17:21
  • 9826
Lenovo ekransyz konseptual noutbuk bilen tanyşdyrdy

Hytaýyň Lenovo kompaniýasy Red Dot Design Award 2022 baýragyny alan Mozi subbrendinden geljegiň konseptual noutbugyny hödürledi diýip, Aroged portaly habar berýär. Gurluşyň esasy aýratynlygy - onuň oturtma displeýi aýrylan.

Noutbukda şekili çykarmak üçin ekranyň deregine proýektor ulanylýar. Mozide adaty klawiaturanyň ýerine korpusyň içinde "gizlenýän" çekilip çykarylýan klawiatura hödürlenýär. Klawiaturany, mysal üçin wideo ýa-da prezentasiýa göreňde, stolda ýer tygşytlar ýaly, ýygnap bolýar. Klawiaturanyň özüniň ykjam dizaýny bar, sag tarapyndaky sanly NUM-blogy aýrylan. Mozi noutbugy Dolby Atmos goldawly audioulgam  we barmak yzlaryny alýan oturtma skaner bilen enjamlaşdyrylan.
Häzirlikçe noutbuk diňe konseptual işläp taýýarlaýyş görnüşinde bolany sebäpli gurluşyň has takyk tehniki häsiýetnamasy aýan edilmeýär. Şeýle gajetiň çen bilen haçan satuwa çykjagy hem habar berilmeýär. 


06.06.2023 13:20
7466

Apple ilkinji Vision Pro VR-garniturasyny hödürledi. Onuň bahasy 3,5 müň dollar

Apple her ýyl işläp taýýarlaýjylar üçin geçirilýän Worldwide Developers Conference (WWDC) konferensiýasynda ilkinji giňeldilen hakykat äýnegi — Vision Pro bilen tanyşdyrdy. Çäre göni ýaýlyma korporasiýanyň YouTube...

27.05.2023 10:01
13001

Maskyň Neuralink kompaniýasy adamlara çip oturtmak synaglaryna ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiki kompaniýasy eliň kömegi bolmazdan kompýuteri we telefony ulanmak üçin adam beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmäge rugsat alandygyny habar berdi. Muny...

19.05.2023 16:37
2880

«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT neýrosetini ornaşdyrdy

«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT dil modelini ornaşdyrdy diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi. "Ýandeks" dünýäde ilkinji bolup wirtual kömekçisi  "Alisa" täze nesliň uly dil modelini...

15.05.2023 12:32
7494

Germaniýada 3D printerde çap edilen maglumat merkezi peýda bolar

Germaniýanyň Geýdelberg şäherinde 3D görnüşinde çap edilen maglumatlary işlemek boýunça merkeziň gurluşygy başlandy. Desganyň operatory bolan Heidelberg iT Management kompaniýasy munuň Ýewropada iň uly 3D çap edilen...