22511

Türkiýede ýerasty şäheriň üsti açyldy

Türkiýäniň Konýa welaýatynda gurluşykçylar iş geçirenlerinde ýerasty şäheriň üstüni açdylar diýip, “Anadolu” habar berýär. Muny interfax.az ýetirýär. Bellenilişi ýaly, ýeriň astynda biri-biri bilen tunnel tory...

4544

Türkiýede ilatyň 85 göterimi internetden peýdalanýar

Türkiýede adamlaryň 16 — 74 ýaş toparlary aralygynda interneti ulanmagyň derejesi 85 göterime ýetdi. Bu barada 2022-nji ýylda öý hojalyk işlerinde maglumat tehnologiýalaryny ulanyjylar boýunça geçirilen gözegçiliklere...

7204

Stambul iýulda 1,76 mln syýahatçyny kabul edip, rekord goýdy

Türkiýäniň esasy şäherine – Stambula gelýän syýahatçylaryň sany on ýylyň içinde iň ýokary derejesine ýetip, görlüp-eşidilmedik rekordy goýdy. Şeýle maglumatlar resmi statistikada görkezilýär. Gürrüň iýul aýynyň...

6536

Aşgabatda türkmen-türk işewürlik maslahaty geçirildi

1-nji iýulda türkmen-türk işewürlik maslahaty geçirildi. Onda hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny nazara alyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Pikir alyşmalaryň...

4280

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 6-njy mejlisi geçirildi

1-nji iýulda Aşgabatda ýurdumyzyň  ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza gelen wekilçilikli...

5309

Türkiýede 1 mlrd dollarlyk nebit gorlary ýüze çykaryldy

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Adana şäherindäki iki guýudan ýokary hilli nebitiň tapylandygyny we onuň gorlarynyň bir mlrd dollar bilen bahalandyrylýandygyny aýtdy. Bu barada “16haber” neşirine salgylanyp...

9037

Gurbanguly Berdimuhamedow türkiýeli işewürler bilen duşuşdy

27-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtda iş alyp barýan türk kompaniýalarynyň ýolbaşçylary — “Polimeks Inşaat ve Sanayi A.Ş.” kompaniýasynyň ýolbaşçysy...

14766

Türkiýede kowide garşy soňky çäklendirmeler aýryldy

Türkiýede hassahanalardan daşary örtük dakynmak indi hökmany däl. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja habar berdi diýip, TASS belleýär.  “Bassyr üçünji gün kesel hadysalarynyň gündelik sany...

17970

Türkiýede ýurduň 58-nji howa menzili açylýar

14-nji maýda, şenbe güni Türkiýäniň demirgazyk-gündogarynda ýurduň 58-nji howa menziliniň açylyşy bolar diýip, Anadolu habar berýär. Rize-Artwin diýlip atlandyrylan howa menziliniň açylyş dabarasyna Prezident Rejep...