Özbegistan altyn satmakda ýene-de dünýäde birinji boldy

  • 09.01.2024 08:47
  • 19400
Özbegistan altyn satmakda ýene-de dünýäde birinji boldy

Özbegistan yzly-yzyna ikinji aý bäri dünýäde iň köp altyn satýan ýurt boldy. Bütindünýä altyn geňeşiniň (World Gold Council) maglumatlary muny subut edýär.

Noýabr aýynda merkezi banklar tarapyndan gymmat bahaly metallary satyn almagyň sap mukdarynyň 44 tonna ýetendigi bellenilýär. Satyn almagyň umumy mukdary 60 tonna deň bolup, bu oktýabr aýynyň görkezijileri bilen deňeşdirilende, 4% azdyr. Şeýle-de bolsa, bu geçen ýylda 36 tonna bolan ortaça görkezijiden has köpdür.
Noýabr aýynda altyny import ediji esasy ýurt Türkiýe Respublikasy boldy. Ol 25 tonna gymmat bahaly metal satyn aldy. 19 tonna bilen Polşa ikinji orunda ýerleşdi. Şeýle hem ilkinji bäşlige Hytaý (12 tonna), Çehiýa (3 tonna) we Gyrgyzystan (1 tonna) girdi.
Özbegistan noýabr aýynda 11 tonna altyn satmagy başardy, bu bolsa onuň yzýanyndaky  Gazagystandan dört esse köpdür.
2023-nji ýylyň jemleri boýunça Özbegistan gymmat bahaly metallaryň satuwynyň sap mukdary boýunça Gazagystandan az-kem yza galyp, ikinji ýeri eýeledi. Satyn almagyň sap mukdary boýunça sanawda Hytaý Halk Respublikasy birinji orunda durýar, ondan yzky hatarlarda bolsa Polşa we Singapur ýerleşdi.


22.02.2024 14:56
5777

Gurbanguly Berdimuhamedow Mirziýoýewiň Magtymgulynyň ýubileýini bellemek kararyna minnetdarlyk bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek hakynda Karary...

20.02.2024 19:50
11741

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...

20.02.2024 08:35
5001

Geçen hepdede türkmen biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň jemi bahasy 44 million 563 müň dollardan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň...

18.02.2024 15:20
13013

Gazagystan goňşy ýurtlar bilen serhetlerden geçiş prosesini çaltlaşdyrar

Gazagystanyň HHR, Özbegistan we Türkmenistan bilen serhetlerinden geçiş wagty 30 minuta çenli azaldylar. Bu eýýäm başlanan barlag-geçiriş nokatlarynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde mümkin bolar diýip, Kazinform...