2023-nji ýylyň ýanwar – noýabr aýlarynda Stambula 16 milliondan gowrak syýahatçy bardy

  • 07.01.2024 18:03
  • 5181
2023-nji ýylyň ýanwar – noýabr aýlarynda Stambula 16 milliondan gowrak syýahatçy bardy

Geçen ýylyň ýanwar – noýabr aýlarynda Stambula gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň sany 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9 göterim ýokarlandy – 14 million 714 müň 474 adamdan 16 million 51 müň 324 adama ýetdi. Bu maglumatlar Stambulyň Medeniýet we syýahatçylyk meseleleri boýunça müdirligi tarapyndan berilýär.

Noýabr aýynda türk megapolisine 1 million 288 müň 610 sany daşary ýurtly syýahatçy geldi, bu bolsa 2022-nji ýylyň noýabr aýyndaky görkezijiden dört göterim azdyr, şol döwürde şähere daşary ýurtdan 1 million 341 müň 948 myhman gelipdi.
2023-nji ýylyň noýabr aýynda Stambula 1 million 245 müň 518 daşary ýurtly syýahatçy howa ulagy, 43 müň 92 adam bolsa deňiz ulagy bilen geldi.
Stambula howa ýoly bilen gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň sany 6 göterim azaldy, deňiz ulagyndan peýdalanýanlaryň sany bolsa 2022-nji ýylyň noýabr aýy bilen deňeşdirilende, 131 göterim artdy.
Atatürk howa menziliniň hyzmatlaryndan 1419 adam, Sabiha Gökçen adyndaky halkara howa menziliniň hyzmatlaryndan 339 müňden gowrak syýahatçy, Stambulyň howa menzilinden bolsa türk megapolisiniň 905 müň 90 (howa ýollary bilen gelýänleriň 72,67 göterimi) myhmany peýdalandy.
Noýabr aýynda Russiýa Federasiýasynyň raýatlary Stambula gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň akymynyň esasy bölegini düzdi – 135 müň 696 adam.
Ondan soň Germaniýa – 89 müň 810 adam, Eýran – 88 müň 727 adam, ABŞ – 61 müň 566 adam we Beýik Britaniýa  gelýär – 51 müň 371 adam.
Şeýle hem ilkinji onluga Saud Arabystany (48 müň 403), Fransiýa (43 müň 442), Italiýa (36 müň 842), Özbegistan (30 müň 214) we Azerbaýjan (27 müň 113) girýär.
Mundan başga-da, Stambul noýabr aýynda Yragyň, Gazagystanyň, Niderlandlaryň, Alžiriň, Ispaniýanyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Rumyniýanyň we Marokkonyň on müňlerçe raýatlarynyň arasynda meşhur syýahatçylyk ugry boldy.
Demirgazyk Koreýadan, Sao-Tome we Prinsipiden, Watikandan, Gündogar Timordan, Sent-Winsent we Grenadinlerden, şeýle hem Gaýanadan iki syýahatçy megapolise gelip gördüler.
2019-njy ýylyň noýabr aýynda Stambula syýahatçylyk akymy 1 million 88 müň 372 adama, 2020-nji ýylyň noýabr aýynda 439 müň 920, 2021-nji ýylyň noýabr aýynda bolsa 997 müň 620 adama deň boldy.


21.02.2024 09:32
14200

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär...

21.02.2024 07:54
31440

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere...

19.02.2024 08:26
7033

«BeOnd» awiakompaniýasy Maldiwlere uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» berer

Maldiw adalarynyň premium awiakompaniýasy «BeOnd» uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» enjamyny hödürlär. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. «Apple Vision Pro» uçuş wagtyndaky güýmenje...

18.02.2024 18:23
9266

Aşgabatdan Kuala-Lumpura we Jidda ilkinji uçuşlar ýerine ýetirildi

Aşgabat – Kuala-Lumpur ugry boýunça uçýan uçar Malaýziýanyň paýtagtyndaky howa menzile gondy. Täze gelen ýolagçylary Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi Muhammetnyýaz Maşalow we Malaýziýanyň syýahatçylyk, sungat...