Türkiýäniň täze bellenen ilçisi Raşid Meredow bilen duşuşdy

  • 08.01.2024 22:26
  • 8291
Türkiýäniň täze bellenen ilçisi Raşid Meredow bilen duşuşdy

8-nji ýanwarda Türkiýäniň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmet Demirok Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Şeýle hem ilçi Türkmenistandaky diplomatik işiniň dowamynda türkmen-türk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigini nygtady diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Duşuşykda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp sanly meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Parlamentara hyzmatdaşlygyň, şeýle hem BMG, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýlekiler ýaly halkara guramalaryň çäklerinde özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine özara gyzyklanmalary beýan edildi.
Iň ýokary we ýokary derejelerde saparlary we gepleşikleri guramagy dowam etdirmegiň zerurlygyna aýratyn üns berildi.


24.02.2024 22:03
23171

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15573

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6114

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5803

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...