Ankarada Türkmenistanyň 2024-nji ýyldaky şygaryna bagyşlanan maslahat geçirildi

  • 06.01.2024 14:09
  • 5107
Ankarada Türkmenistanyň 2024-nji ýyldaky şygaryna bagyşlanan maslahat geçirildi

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň we Ankaranyň Sosial ylymlar uniwersitetiniň hem-de Türki dünýäsiniň inženerler we binagärler birleşigi bilen bilelikde Türkmenistanda 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan edilmegi mynasybetli Halkara ylmy maslahat geçirildi. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy habar berdi.

Maslahata Türkiýede akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary, döredijilik we ylmy intelligensiýanyň, şeýle hem KHBS-iň wekilleri gatnaşdy.
Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylar, türkmen halkynyň edebi milli hazynasynyň we dünýä medeniýetiniň hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolan beýik akyldaryň döredijilik mirasyna ýokary baha berdiler.
Gatnaşyjylar TÜRKSOÝ-yň hemişelik geňeşiniň mejlisinde 2024-nji ýylyň «Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilmegi, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna hem-de Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiriljek şanly seneleriň sanawyna girizilmegi nusgawy türkmen şahyrynyň döredijiliginiň halkara derejesinde ykrar edilýändigini bellediler.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...