Türkiýäniň Türkmenistanda täze ilçisi işläp başlady. Serdar Berdimuhamedow ynanç hatyny kabul etdi

  • 08.01.2024 22:38
  • 8895
Türkiýäniň Türkmenistanda täze ilçisi işläp başlady. Serdar Berdimuhamedow ynanç hatyny kabul etdi

8-nji ýanwarda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmet Demirok Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ýurtlarymyzyň arasyndaky döwletara gatnaşyklaryň hemişe özara hormat goýmak we birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri esasynda ýola goýulýandygyny, halkara syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän meseleleri boýunça, aýratyn hem dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen bagly garaýyşlaryň bolsa meňzeşdigini ýa-da gabat gelýändigini kanagatlanma bilen bellediler.
Türkiýe Türkmenistanyň söwda-ykdysady gatnaşyklary alyp barýan iň möhüm ýurtlarynyň biridir. Söhbetdeşler bu ugurda gatnaşyklary has-da ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekip, şunda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-türk toparyna we Işewürlik geňeşine uly ornuň degişlidigini bellediler.
Türkmen hünärmenleriniň we ýaşlarynyň Türkiýede bilim almagy hem-de tejribe okuwlaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň bilim ulgamynyň kämilleşmegine ýardam edýär.
Ýurtlarymyzyň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýola goýlan gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin oňaýly mümkinçilikleriň bardygyna hem-de bu gatnaşyklaryň geljekde has-da pugtalandyryljakdygyna berk ynanýaryn diýip, döwlet Baştutany aýtdy.


şu gün 07:40
3704

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3508

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9873

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...