Türkiýedäki ýertitreme bolup geçen meýdançada biri-birini tutup duran iki eliň suraty peýda boldy

  • 22.12.2023 17:32
  • 51361
Türkiýedäki ýertitreme bolup geçen meýdançada biri-birini tutup duran iki eliň suraty peýda boldy

Dünýä belli fransuz-şweýsar suratkeş Giýom Legro Türkiýedäki zeýtun tokaýlygynda äpet surat çekdi. Eseri çekmek üçin fewral aýynda bolup geçen ýertitremeler zerarly zyýan çeken meýdanyň bir bölegi peýdalanyldy.

Suratkeş biri-birini tutup duran iki eli şekillendirip, ýer gabygynyň hereketleri bilen bölünen düzlügi «birleşdirmek» kararyna geldi. Ak-gara reňkde çekilen suratyň meýdany, takmynan, 700 inedördül metre deňdir – ony tutuşlygyna diňe guşuçar belentlikden synlamak mümkin. Suraty döretmek üçin düzüminde kömür we hek bolan biodegrirlenip bilinýän boýag ulanyldy.


03.06.2024 14:36
10508

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy. Türkmenistanyň...

26.05.2024 01:06
12867

Baýrak gaznasy 500 müň dollar bolan Counter-Strike 2 boýunça ýaryşda Türkiýeden topar ýeňiji boldy

Türkiýeden Eternal Fire topary Counter-Strike 2 boýunça CCT Season 1 Global Finals-da ýeňiji boldy, ol grand-finalda Demirgazyk Amerikadan Team Liquid toparyny 3:1 hasabynda utdy. Öň habar berşimiz ýaly, baýrak...

21.05.2024 13:14
12264

Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

2024-nji ýylyň oktýabr aýyndan aýyndan başlap, Türkiýä barýan raýatlara ýurduň çägine ýanyň bilen diňe 1 (bir) mobil telefonyny almaga rugsat berler. Täze düzgün elektron tehnikalaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni...

16.05.2024 12:34
4398

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...