28555

Melebaş — ýylyň iň owadan ahalteke bedewi

23-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda guralan baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara...

5120

Şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy Balkanda geçiriler

Türkmenistanda şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň esasy dabaralary Balkan welaýatynda giňden guralar. Bu barada 11-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy hem-de meýilleşdirilen...

5090

Türkmenistanyň 4 welaýatynda gowaça ekişi başlandy

Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda geçirilen mejlisinde tassyklanan tertipnama laýyklykda, 23-nji martda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz welaýatynyň ekerançylary...

12299

Türkmen Lideri täze doglan alabaýa Eýýam diýip at goýdy

23-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de edebi döredijilik bilen meşgullandy.       Döwlet...

14304

Berdimuhamedow täze doglan taýçanaga Zaman diýip at dakdy

 18-nji ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyklar bilen tanyşmak maksadynda, ilki bilen, Halkara ahalteke atçylyk-sport toplumyna baryp...

  • «
  • »