Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherinde 120 maşgala niýetlenen täze jaýlaryň açarlaryny sowgat berdi

  • 28.04.2024 00:28
  • 27816
Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherinde 120 maşgala niýetlenen täze jaýlaryň açarlaryny sowgat berdi

27-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Arkadag şäherinde gurlan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan täze jaýlaryň açarlaryny sowgat hökmünde gowşurdy.

Arkadag şäherinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralaryň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Halkara atçylyk akademiýasynyň professor-mugallymlaryna, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň alymlaryna hem-de Arkadag şäheriniň atşynaslaryna täze şäherde gurlan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan 120 maşgala niýetlenen täze jaýlaryň açarlaryny sowgat hökmünde gowşurdy.
Serdar Berdimuhamedow “Täze jaýlar gutly bolsun!  Ýurt garşy alsyn!” diýen sözler bilen atşynaslary mübärekledi.
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň wise-prezidenti B.Rejebow täze jaýlaryň açarlaryny hoşallyk bilen kabul edip, Arkadag şäheriniň ähli atşynaslarynyň, Halkara atçylyk akademiýasynyň we Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň işgärleriniň, alymlarynyň adyndan Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi.


şu gün 03:10
452

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
209

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
915

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...