Köpetdagyň eteginde ahalteke atlarynyň uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi geçirildi

  • 26.04.2024 19:41
  • 10625
Köpetdagyň eteginde ahalteke atlarynyň uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi geçirildi

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýurdumyzyň tanymal atçylyk toplumlaryna wekilçilik edýän 20 atyň gatnaşmagynda ahalteke atlarynyň uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi geçirildi.

Hersi 30 kilometrden, iki tapgyrdan ybarat uzak aralyga atly ýöriş beýikli-pesli ýerden geçdi. Bäsleşigiň başyndan bedewler ýüwrükligini görkezdiler.
Birinji tapgyry üstünlikli geçen bedewler weterinar lukmanlaryň barlagyndan soň, ýaryşyň indiki tapgyryna gatnaşmaga goýberildi.
Uzak aralyga atly ýörişde öňdeligi eýelän bedewleriň görkezijileri birnäçe sekuntdy. Bellenilen ýoly has tiz geçen we pellehanada weterinariýa gözegçiliginde gowy netijeli bedewler kesgitlenildi.
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçiriljek dabaralarda atlaryň uzak aralyga ýörişiniň ýeňijileri yglan ediler we sylaglanar.


18.05.2024 14:46
13072

Türkmenistanyň dzýudoçylary Abu-Dabidäki dünýä çempionatynda medallar üçin bäsleşerler

19-njy maýdan 24-nji maý aralygynda Abu-Dabide (BAE) dzýudo boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Oňa dünýäniň 109 ýurdundan 672 türgen gatnaşar. Ýaponiýaly tälimçi Kazuhiko Topkunonyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň...

18.05.2024 02:04
7497

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...

17.05.2024 12:03
6588

Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy. Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri...

14.05.2024 13:03
9283

Aşgabatda Olimpiýa suw-sport toplumynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasynda döwletiň merkezleşdirilen düýpli maýa goýum serişdeleriniň hasabyna düýpli abatlamak...