Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy

  • 13.05.2024 10:07
  • 14326
Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna baryp gördi. Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde atçylyk sportuny ösdürmek babatda wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada gyzyklandy hem-de milli atşynaslyk ýörelgelerine höwes bildirýän çagalar bilen duşuşyp, olar bilen atçylyk däpleriniň özboluşly aýratynlyklary hakynda söhbet etdi.

Akademiýanyň ýapyk manežinde Gurbanguly Berdimuhamedow atşynaslyga we atçylyk sportuna höwesli ýaşlar bilen söhbetdeş boldy.
Ussat halypa atşynas körpeleriň manežiň içinde bedewlerde gezim edýän pursatlarynda olara atçylyk däpleri, onuň taryhy we bu ugruň häzirki döwürde ösdürilişi barada gürrüň berdi hem-de olaryň höwes edýän ugurlary bilen gyzyklandy.
Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyga höwes edýän çagalaryň geljekde ussat atşynaslar bolup ýetişip, ahalteke bedewleriniň şöhratynyň artmagyna, milli atşynaslyk däpleriniň ylmy esasda ösdürilmegine goşant goşjakdyklaryna, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalary hem bolup biljekdiklerine ynam bildirdi.

Soňra ussat atşynas Gurbanguly Berdimuhamedow çapyksuwarlyk hünärine höwes bildirýän çagalara sowgatlary gowşurdy we çagalaryň haýyşlaryny kanagatlandyryp, olar bilen ýadygärlik surata düşdi.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ýaş nesliň milli atşynaslyk ýörelgelerine ygrarly bolmagynyň guwandyryjy ýagdaýdygyny aýdyp, täze, ýaş atşynaslar toparyny döretmek baradaky teklibi öňe sürdi. Şeýle hem Halk Maslahatynyň Başlygy bu topara Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan goldaw berilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň öňe süren teklibi uly höwes bilen makullanyldy. Şeýlelikde, halypa atşynas hormatly Arkadagymyz täze toparyň işine ak pata berip, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň wise-prezidenti B.Rejebowa atçylyga höwes bildirýän çagalara goldaw bermek we bu ugra höwesli ýaşlary toparyň agzalygyna çekmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow çagalaryň her hepdede ata erk etmek boýunça türgenleşik geçmekleri üçin zerur şertleriň döredilmelidigine ünsi çekdi. Atçylyk bilen meşgullanmaga höwes bildirýän çagalaryň hünär eýesi bolmagyna gazna tarapyndan yzygiderli goldawyň beriljekdigini aýtdy.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde “Biz — Arkadagly Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri” atly surat çekmek bäsleşiginiň geçirilýändigini, oňa ahalteke bedewleriniň çeper keşbini şekillendirmäge höwes edýän köp sanly çagalaryň gatnaşýandygyny belledi.


şu gün 11:36
782

Türkmenistanyň DIM-de Latwiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Latwiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) Reýnis Trokşanyň arasynda duşuşyk...

şu gün 11:33
809

Türkmenistanyň DIM-inde GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, S.Lebedew 24-nji maýda Aşgabat şäherinde geçiriljek...

düýn 11:50
11635

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

20-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň arasynda telefon...

düýn 11:23
6863

Serdar Berdimuhamedow galla oragynda ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegi tabşyrdy

20-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...