Serdar Berdimuhamedow Halkara atçylyk akademiýasynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

  • 27.04.2024 23:38
  • 13714
Serdar Berdimuhamedow Halkara atçylyk akademiýasynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

27-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy.

Dabaranyň çäklerinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň we döredijilik işgärleriniň arasynda yglan edilen bäsleşikleriň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy guraldy. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň, şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň adyndan Türkmenistanyň Prezidentine ajaýyp bedewler sowgat berildi.
Şeýle hem Serdar Berdimuhamedowa Arkadag şäheriniň ýaşaýjylarynyň hem-de täze şäheriň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň atşynaslarynyň adyndan täze doglan taýçanak sowgat berildi. Türkmenistanyň Prezidentinden bu taýa at dakyp bermek haýyş edildi.
Syn ediş meýdançasyna çykarylan Karar we Gülgetir bedewleriniň neslinden bolan, şöhratly Ýeliň ugruna degişli taýçanaga Serdar Berdimuhamedow «Ylham» diýip at goýdy.
Döwlet Baştutany halkymyzyň gadymdan gelýän asylly däbine eýerip, täze doglan «Ylham» atly taýçanagyň boýnuna käbesi Ogulgerek enäniň taýýarlan alajasyny dakdy.
Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli özüne sowgat berlen behişdi bedewleri Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň professor-mugallymlaryna hem-de talyp ýaşlaryna gowşurýandygyny aýtdy.


şu gün 01:11
2376

Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

17-nji maýda Aşgabatda Köpetdagyň eteginde bina edilen “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumy ulanmaga berildi. Seýilgähiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Açylyş...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...

16.05.2024 13:17
3377

Haly önümleriniň bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

Halyçy gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen “Türkmen halysy – milli buýsanjymyz” atly haly önümleriniň sergi bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy. Bäsleşigiň jemleýji döwlet...

16.05.2024 12:34
3895

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...