Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde Germaniýanyň atçylyk firmasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

  • 27.04.2024 07:05
  • 18415
Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde Germaniýanyň atçylyk firmasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

26-njy aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, döwrebap ahalteke atçylyk athanasyna bardy.

Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde bedewleriň hormatyna guralýan dabaralara gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, GFR-iň “Jeýkob Ferdezuçt GBR” atçylyk firmasynyň direktory Katarina-Irena Anna-Margarita Ýakob bilen duşuşyp, ahalteke atlarynyň dünýädäki şöhratynyň belende galmagy ugrunda halkara giňişlikde amala aşyrylýan işler boýunça pikir alyşdy.
Myhman köp ýyllardan bäri atçylyk bilen gyzyklanýandygyny, ahalteke bedewlerini bolsa özüne has ýakyn saýýandygyny belledi hem-de ganatly bedewleriň asyl mekanynda bolmagyň, arassa ganly ahalteke atlary bilen didarlaşmagyň özi üçin uly hormatdygyny aýtdy.
Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ösüşiň täze belentliklerine çykandygy, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň köp ugurlaryny öz içine alýandygy, şunda atçylyk pudagyna möhüm ähmiýet berilýändigi bellenildi. Gurbanguly Berdimuhamedow geçen ýylyň aprelinde Germaniýa Federatiw Respublikasynda saparda bolandygyny ýatlap, onuň çäklerinde Germaniýanyň Atçylyk toplumyna baryp görendigini, ol ýerde idedilýän atlaryň özboluşly aýratynlyklary bilen tanşandygyny aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow ahalteke bedewleriniň Ýer ýüzündäki abraýynyň belende galmagy ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işlere mynasyp goşant goşýandygy nazara alnyp, Katarina-Irena Anna-Margarita Ýakobyň Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna we hormatly atlaryna mynasyp bolmagynyň onuň bu ugurda çekýän zähmetine berlen ýokary bahadygyny belledi.


şu gün 03:10
452

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
209

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
915

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...