9531

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy takmynan ABŞ-nyň 14 million 754 müň dollaryna barabar bolan 28 sany geleşik hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden...

6160

Bitkoinyň bahasy 10% -den gowrak gymmatlady

Söwda sessiýasynda Bitkoin 10,30%  gymmatlap, 20,721 müň dollara ýetdi. Muňa şenbe güni aşgabat wagty bilen sagat 06:30-da Coindesk sahypasynyň beren maglumatlary şaýatlyk edýär. Aşgabat wagty bilen 06:35-e çenli...

6010

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (25-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

54937

Owganystanda çykarylan ilkinji superkar görkezildi

Owganystanda Mada 9 atly ilkinji superkar görkezildi, aýratynlyklary barada jikme-jiklikler henizem az, ýöne döredijiler onuň suratlaryny we wideolaryny çap etmekden çekinmeýärler. Awtoulagyň eýýäm gurlandygyny...

14883

26-njy martda Türkmenistanda deputatlaryň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylyň 26-njy martynda, ýekşenbe güni Türkmenistanda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň...

25375

«Goal» iň şowuna düşmedik transferleri belli etdi

Ýakynda meşhur “Goal” sport neşiri öz resmi saýtynda dünýäniň futbol taryhynda iň şowsuz bolan bäş transferi ýerleşdirdi. Munda birinji orny 2018-nji ýylyň başynda “Liwerpul” futbol klubundan Ispaniýanyň “Barselona”...

16119

BMG: Ýeriň ozon gatlagy 2060-njy ýyllarda doly dikelip biler

Adamzadyň ozon gatlagyny gorap saklamak baradaky tagallalary netije berdi — bary-ýogy birnäçe onýyllygyň içinde ol doly dikelip biler diýip, BMG-de aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşawy goramak...

8713

Samsung Katarda nebithimiýa zawodyny gurar

Günorta Koreýanyň Samsung Group senagat ägirdiniň bölümçesi bolan Samsung Engineering kompaniýasy Taýwanyň CTCI Corporation kompaniýasy bilen bilelikde Katarda nebithimiýa zawodynyň gurluşygy üçin tender gazandy...