3423

200 ýylyň içinde adamyň kadaly temperaturasy pese düşdi

Adamyň bedeniniň kadaly temperaturasy soňky 200 ýylyň içinde pese düşdi. Şeýle netijä Stenford uniwersitetiniň alymlary geldiler, «Газета.ру» neşiri habar berýär. Habar berlişine görä, XIX asyryň ortalarynda 37...

6994

Immuniteti «öldürýän» endikler atlandyryldy

Adamyň immuniteti hiç haçan «ýatmaýar». Ol hemişe bakteriýalar we wiruslar bilen göreş alyp barýar. Organizmiň goragçy ulgamynyň iň esasy «duşmany» adamyň ýaşaýyş durmuşy hasaplanylýar. Germaniýanyň lukmanlaryna...

2707

Depressiýanyň esasy alamatlary aýdyldy

Kähalatlarda keýpiň bolmazlygy hakyky depressiýa ýagdaýyna çenli baryp ýetýär.  Amerikaly psihiatr we psihoterapewt Jennifer Peýn adaty keýpsizligiň depressiýa çenli baryp ýetendigini nädip kesgitlemelidigini gürrüň...

9116

Günde 14 gram hoz semremek howpuny peseldýär

Tejribe 20 ýyl dowam etdi we alymlar çykaran netijelerini birnäçe gezek gaýtadan barlap Barlagçylaryň pikiriçe, hozuň dürli sortunyň günde kabul edilmegi semremek we bir aýyň dowamynda 5 kilogram artykmaç agram...

9631

Beýni üçin iň peýdaly witaminler

Beýniň kadaly işleme gazanylmazdan, özüňi oňat duýmak we ähli beden agzalaryňy gowy ýagdaýda saklamak mümkin däl. — E, C we A witaminleriň yzygiderli kabul edilmegi beýni üçin peýdalydyr – diýip, lukmanlar nygtaýarlar...

4038

Lukmanlar stressden dynmagyň aňsat usulyny aýtdylar

Seýilgählerde gyşyna ylgamak stress bilen göreşmegiň netijeli usuly hasaplanýar. Bu barada lukmanlar belleýär. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, eger-de fiziki işjeňlik wagtynda howa güneşli bolsa, onda adamda D witaminiň...

3944

Ananas gan basyşy peseldýär we rak keselinden goraýar

Hünärmenler yzygiderli tropiki miwäni kabul etmegi maslahat berýärler. Lukmanlar ekzotik miwäniň arterial basyşy peseldýändigini, rak keselinden goraýandygyny we saglyk üçin möhüm bolan başga-da birnäçe artykmaçlyklara...

7440

Beden üçin peýdaly möwsümleýin miweler we gök önümler

Hünärmenler adamlaryň gök önümleri we miweleri satyn alan wagtlarynda olaryň möwsümleýinligi barada ýatdan çykarýandyklaryny aýdýarlar. Şeýlelik bilen alymlar köpräk iýilmesi möhüm bolan önümler barada gürrüň berdiler...

5666

Haýsy miweleri şänigi bilen iýmek bolýar?

Tebigatda şänigi kellagyrydan halas ediji we howply keselleriň güýçlenmeginiň öňüni alyjy köp peýdaly maddalary özünde saklaýan miweler hem ösýär. Geliň, şu ýerde haýsy miweleriň şänigini çeýnäp ýuwdup bolýandygyny...

9465

Limondan «gorkýan» keseller belli edildi

Lukmanlar immunitetiňi berkitmek we sowuklamany ýeňmek üçin limon iýmegiň gerekdigine ynandyrýarlar. Iki sany ortaça alnan limonda C witamininiň, fosforyň, kalsiýniň, demriň, misiň we magniýniň gije-gündizki normasy...

7538

Lukmanlar bagry bejermäge ukyply miwäni aýtdylar

Bagyr toksinleri, zäherli maddalary, alkogolyň dargama önümlerini we ş.m saklaýan süzgüç bolup hyzmat edýär. Bu barada Hyser saýty ýazýar. Lukmanlaryň pikirine görä, dürli bagyr keselli adamlara öz rasionynda mangony...

4648

Lukmanlar bedeni we ruhy bejermäge ukyply miwäni anykladylar

Lukmanlar adam bedeniniň kadaly işlemegi üçin zerur bolan witaminleriň köp mukdaryny özünde saklaýan miwe barada gürrüň berdiler. Ýaňy-ýakynda alymlar belli miweleriň arasynda witaminleriň örän köp mukdaryny düzüminde...

5944

Ekspertler dünýädäki iň peýdaly miwäni atlandyrdylar

Özüniň peýdaly alamatlary bilen guawa nardan, garalydan, almadan, üzümden, banandan we hatda mangodan hem öňe geçýär. Haýdarabadyň (Hindistan) Milli institutynyň alymlary Ýer şaryndaky iň gymmatly miwäni kesgitlemek...

9379

Alymlar iň zyýanly iýmiti anykladylar

Bu iýmit — et. Bu netije ilkinji gezek ýüze çykarylanok. Muňa garamazdan, bu gezek alymlar onuň diňe bir adam organizmine däl, eýsem, daşky gurşawa hem täsirini nazara aldylar. Oksward uniwersitetiniň we Minnesota...

17776

Kofe horlanmak üçin peýdaly

Illinoý uniwersitetiniň alymlary bu meşhur içginiň ýag öýjüklerinde ýygnanýan maddalaryň işlenip çykmasyny çäklendirýändigini anykladylar – başgaça aýdylanda, ol adama horlanmaga kömek edýär. Bu barada MedicalXpress...

4755

Ekspertler limonyň peýdaly alamatlaryny atlandyrdylar

Limon gymmatly alamatlara eýe bolan sitrus miweleriniň iň peýdaly wekilleriniň biridir. Bu miwe C, E witaminlerinden, B toparyndan başlap, ýokumly maddalaryň uly möçberiniň çeşmesi hasaplanylýar. Şeýle-de, onuň...

3342

Günde iki alma ýürek bilen bagly meselelerden gorar

Almanyň peýdasy hakynda her birimiz eşitdik. Ylmy maglumatlara görä, alma çilim çekip taşlan adamlaryň saglygyny dikeltmäge kömek edýär, rak keselinden goraýar. Redingsk uniwersitetiniň hünärmenleriniň geçiren...

2401

Ýoga beýni üçin peýdalymy?

Alymlar onýyllyklaryň dowamynda fiziki agramlaryň dürli görnüşleriniň adamyň beýnisine ýetirýän täsirini öwrenip gelýärler. Aýratynam, aerobika maşklarynyň kelle beýniniň ýagdaýyna ýetirýän täsirini öwrenmek üçin...

3678

Adam ömrüniň tebigy dowamlylygy anyklanyldy

Awstraliýanyň ylmy işgärleri barlag geçirip, DNK-a esaslanyp, ýaşaýşyň optimal dowamlylygyny kesgitlediler. Belläp geçsek, alymlar oňurgalylaryň 262-den gowrak görnüşiniň DNK-syny öwrendiler. Netijede, 42 sany...

3608

Alymlar täze autosowuklama keselini açdylar

Düşnüksiz näsazlykly, ýagny birnäçe hepdeläp temperaturasy ýokarlanýan ýedi sany syrkawa diagnoz goýdular. Genetiki analiz olaryň ählisinde näbelli irki autosowuklama keseliniň bardygyny görkezdi. CRIA sindromy...

5168

Haýsy witaminler beýniniň garramazlygyna kömek eder

Ylmy hünärmenler kelle beýnisiniň garramazlygy üçin haýsy witaminleri kabul etmelidigini aýtdylar. Kelle beýnisiniň dokumalarynyň goraýjysy E witamini hasaplanylýar, sebäbi ol dokumalary kapillýar diwarjyklary...

15227

Ýüregiň sagdynlygy barada her kimiň bilmeli faktlary

Ýürek keseli aýallaryň we erkekleriň ýogalmagynyň sebäpleriniň arasynda liderlik edýär, üstesine-de, lukmanlaryň aýtmagyna görä, bu kesel «ýaşarýar». Bu keseliň öňüni almak üçin, onuň güýjemegine täsir edýän faktorlary...

4499

Haýsy iýmitleri dowamly gyzdyrmaly däl we näme üçin

Iýmitleriň dowamly gyzdyrylmagy, hakykatda onkologiýa keselleriniň döremegine getirip bilýär. Termiki işleriň dowamynda olar özüniň peýdaly maddalaryny ýitirýärler, onuň deregine bolsa, rak keseliniň döremeginiň...

6420

Bilelikde iýmek maslahat berilmeýän önümler

Önümleriň goşulyşmagy hakykatda biziň organizmimiz üçin peýdaly däl. Aşgazanyň siňdirmezligi we garnyň çişmegi – bu häzirlikçe, olaryň bile kabul edilmeginiň pes netijesi. Bu iýmitleri garyşdyrmasaň has gowy bolar...

5175

Ösümlik ýaglarynyň haýsysy has gowy?

Zeýtun ýagy – bu sagdyn durmuş isleýän islendik adamyň rasionynda bolmaly deňi-taýy bolmadyk iýmitdir. Muňa garamazdan, kähalatlarda ähli ýaglaryň gowudygy ýa-da däldigi barada şübhe döreýär. Gowurmak üçin haýsy...

14863

Dyz agyryda kömek edýän berhiz

Planetanyň her bäşinji ýaşaýjysy osteartritden ejir çekýär. Osteartrit – artritiň iň bir ýaýran görnüşleriniň biri, ondan planetanyň her bäşinji ýaşaýjysy ejir çekýär. Gynansakda, häzire çenli bejermäniň netijeli...