2659

«Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň 5-nji sany çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýyldaky 5-nji sany okyjylara ýetirildi. Žurnalyň ilkinji sahypalarynda 18-nji maýda bellenilen Türkmenistanyň...

18488

Türkmenistanyň ýaşlar wekiliýeti Hindistana bardy

Türkmenistanyň ýaşlar wekiliýeti beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan deň-duşlary bilen Hindistanyň Hökümeti tarapyndan taýýarlanylan giň gerimli çärelere gatnaşmak üçin Hindistana bardylar. Bu barada ORIENT...

2929

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 11-nji sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda döredilen «Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi. Žurnal «Türkmenmetbugat» web saýty arkaly paýlaşyldy...

18600

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 2-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Söwda-senagat edarasyna bardy. Bu barada «Watan»...

4051

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany okyjylara gowuşdy

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany çapdan çykdy.  Neşiriň täze sany Türkmenistanyň «Arkadag» medalynyň döredilmegine we hormatly Prezidentimiziň...