Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara onlaýn wiktorina yglan edildi

  • 26.04.2024 13:28
  • 3568
Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara onlaýn wiktorina yglan edildi

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda, şahyryň ömrüne we döredijiligine bagyşlanan «Magtymguly diýip adym tutsalar...» atly halkara onlaýn wiktorina yglan edildi. Bäsleşige Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplar gatnaşyp biler. Bu barada Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň saýtynda habar berilýär.

Bäsleşik Türkmenistanyň Daşary işler, Bilim we Medeniýet ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilýär.
Bäsleşik akyldar şahyryň döredijiliginiň özboluşly şahyrana we baý edebi mirasynyň gadyr-gymmaty hem-de daşary ýurtly tanymal ýazyjy-şahyrlaryň Magtymguly Pyragy barada aýdanlary, şeýle hem beýik akyldaryň öňe süren umumadamzat ähmiýetli ynsanperwer ýörelgeleri barada ýazan goşgulary, terbiýeçilik ähmiýetli öwüt-nesihatlary bilen baglanyşykly 3 dilde (türkmen, rus we iňlis) taýýarlanan test sowallary esasynda geçiriler. Ýeňijiler jogaplaryň dogrulygyna hem-de testi çözmek üçin sarp eden wagtyna görä kesgitlener.
Bäsleşigiň jemleri boýunça Baş baýrak we degişli baýrakly orunlary eýelänler kesgitleniler, şeýle hem tapawutlanan gatnaşyjylara höweslendiriji sowgatlar berler.
Wiktorina gatnaşmaga isleg bildirýänler Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň resmi saýtynda ýerleşdirilen «Wiktorina gatnaşyjylar sowalnamasyny» dolduryp, bellige alynmaly. Resmi bellige alyş tertibi 2024-nji ýylyň maý aýynyň 14-ne sagat 18:00 çenli dowam eder. Bäsleşige resmi hasaba alşy geçen talyplara bäsleşige gatnaşmak üçin elektron salgy iberiler.
Wiktorina 2024-nji ýylyň maý aýynyň 15-ne sagat 15:00-dan sagat 18:00-a (Aşgabat wagty boýunça) aralygynda geçiriler.

Bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASYNY şu salgydan okap bilersiňiz.


şu gün 01:11
1771

Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

17-nji maýda Aşgabatda Köpetdagyň eteginde bina edilen “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumy ulanmaga berildi. Seýilgähiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Açylyş...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...

16.05.2024 13:17
3371

Haly önümleriniň bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

Halyçy gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen “Türkmen halysy – milli buýsanjymyz” atly haly önümleriniň sergi bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy. Bäsleşigiň jemleýji döwlet...

16.05.2024 12:34
3895

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...