3952

Ýewro-2020 çempionatynyň final tapgyrynyň bijeleri çekildi

30-njy noýabrda Buharestda futbol boýunça 2020-nji ýylyň Ýewropa çempionatynyň bije atyşlygy boldy. «Ýewro – 2020» 12-nji iýunyndan 12-nji iýuly aralygynda geçiriler. Häzirlikçe alty toparyň düzümi belli edildi...

17054

2019-njy ýylyň iň gowy kamerafonlary belli edildi

Täze ýyla bir aý wagtyň galandygyna garamazdan, DxOMark eýýäm 2019-njy ýylyň jemini jemläp başlady. Bu ýylda hünärmenler býujetli enjamlardan başlap flagmanlara çenli 31 kamerany testleşdirdiler, indi bolsa iň...

2252

Xiaomi çagalar üçin niýetlenilen smart-sagatlaryny çykardy

Xiaomi hytaý kompaniýasy «Mi Bunny (Rabbit) Children’s watch 2S» goşar sagatlaryny çykardy, olar kiçi ýaşly ulanyjylar üçin ýörite döredildi. Çagalar üçin niýetlenilen smart-hronometr gyzyl we gök reňkli görnüşlerde...

5578

Motorola Razr 2 barada ilkinji maglumatlar peýda boldy

Tiz wagtdan Motorola Razr smartfonynyň relizi geçiriler, ol nusgawy «raskladuşka» korpusynda çeýe ekrana eýe boldy. Şonuň bilen birlikde, bu täze görnüş baradaky ilkinji maglumatlar anons geçirilenden bir hepdeden...

2444

Internet-birikmäni ýagtylyk arkaly gurnamagy öwrendiler

Signify kompaniýasy awtobuslarda ýagtylyk tolkunlary arkaly giň zolaklaýyn internet-birikme tehnologiýasyny testleşdirip başlady. Bu häzirki Wi-Fi tehnologiýasyna alternatiwa bolup biler. Tehnologiýany Trulifi...

8046

Samsung eplenýän ikinji smartfonuny resmi taýdan hödürledi

19-njy noýabrda Samsung kompaniýasy Hytaýda ýiti ekranly eplenýän smartfonunyň täze wersiýasyny hödürledi – Samsung W20. Smartfon täze dizaýna, Snapdragon X50 modemli Snapdragon 855 Plus ulgamyna eýe boldy. Samsung...

2960

Samsung SAMOLED markasyny patentledi

Samsung kompaniýasy SAMOLED söwda markasyny patentledi. LetsGoDigital çeşmesiniň maglumatlary boýunça Galaxy S11-de oturdyljak täze displeýler şeýle atlandyrylýar. Ýakyn wagtda Samsung kompaniýasy SAMOLED tehnologiýaly...

3280

Nokia özüniň ilkinji akylly telewizoryny taýýarlaýar

Fin brendiniň ilkinji telewizory Android 9 Pie operasion sistemasynyň dolandyrmasy boýunça işlär we Google Play magazin programmasyna eýe bolar. Onuň tanyşdyrylyş dabarasyna ýakyn wagtda garaşylýar. Fin brendi...

3626

Androide ýükleme menejeri name üçin gerek

Häzirki wagtda ähli smartfonlar diýen ýaly internetden içki ýada faýllary ýüklemek mümkinçiligine eýe. Şonuň bilen birlikde Google Play Store-da hem faýllary ýükläp almak üçin birnäçe programmalar toplumy hereket...

3822

Uçar-gülle ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Otto Aviation kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanylan geljegi amerikan uçary bolan Celera 500L uçuşyny amala aşyrdy. The Drive-iň ýazmagyna görä, uçar Kaliforniýa ştatynyň Wiktorwilla şäherinde ýokary galdy...

6208

Baha we öndürijilik babatda iň amatly smartfonlar

AnTuTu oktýabr reýtingi dürlüligi bilen tapawutlanýar. AnTuTu kompaniýasy özüniň bahasy boýunça iň gowy öndürijiligi hödürleýän smartfonlaryň täzelenen reýtingini neşir etdi. Reýting 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň...

3127

Hytaýda dünýäde iň uly 5G-ulgamy işe girizildi

Üç sany hytaý döwlet operatory 31-nji oktýabrda 5G ulgamyny işe girizdiler. Bu barada Bloomberg habar berýär.  Birinji tapgyrda, takmynan, 10 mln adam hasaba alyndy. Hytaý üçin elbetde, görkeziji kän uly däl, ýöne...

3287

Ilkinji Xiaomi smart-sagatlary noýabrda çykar

Ilkinji Xiaomi akylly sagady daşky görnüşi boýunça kwadrat displeýli Apple Watch sagadyna meňzär. Onuň tanyşdyrylyşy 5-nji noýabrda geçer. Özüniň Mi Band fitnes-trekerleri bilen Xiaomi hytaý kompaniýasy dakylýan...

4904

Uly displeýli eplenilýän TCL smartfonunyň taslamasy

TCL hytaý kompaniýasy eplenilýän smartfonuň gyzykly konseptini görkezdi: onda ýeke bir şarnir däl-de, iki şarnir bar. Açylan görnüşde smartfon 10 dýuýmly uly planşeda öwrülýär. Bir ýönesi bar — bu diňe konsept...

4747

6G üçin eýýäm logotip taýýar

Şu ýylda 5G ulgamlary dürli sebitlerde özleriniň ilkinji ädimlerini amala aşyrýarlar. Köp ýurtlarda bäşinji ulgamyň ykjam aragatnaşyklary birnäçe ýyldan soň öser, muňa garamazdan 6G-niň üstünde başlangyç işler...

8150

Iň kuwwatly smartfonlaryň reýtingi düzüldi

Master Lu testiniň komandasy döwrebap smartfonlary barlamak arkaly iň kuwwatly smartfonlaryň reýtingini düzdi. Reýting MyDrivers portalynda neşir edildi. Birinji we ikinji orny Snapdragon 855 Plus prosessorly smartfonlar...

9036

Gizlin kameraly smartfon

Displeýiň işjeň ýerinde ýerleşdirilen ilkinji frontal kameraly smartfonlar bazarlarda bir ýyl töweregi öň ýüze çykdy. ZTE kompaniýasy frontal kamerany ekranyň ýokarsynda ýerleşdirmän, ony dolulygyna gizlemäge mümkinçilik...

1977

Russiýada kosmonawtlar üçin kömekçi robotlar dörediler

Kosmonawtlara niýetlenilen robot-kömekçiler üçin tehnologiýalar rus awtomatiki stansiýalarynyň Aýa uçuş wagtynda barlanylyp görler. Bu barada Ylmy-barlag institutynyň merkeziniň hünärmenleriniň Waşingtondaky 70...