39595

Türkmenistanda howanyň birden sowamagyna garaşylýar

Türkmenistanda ýanwar aýynyň ilkinji günleri maýyl howa boldy, emma howa maglumaty gullugy eýýäm 8-nji ýanwardan howanyň birden sowap başlajakdygyny duýdurýar diýip, Meteožurnal habar berýär. Maýyl siklon demirgazyk...

32100

Türkmenistanda Täze ýyl baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

15-nji dekabrda Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Aşgabatda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy. Esasy dabaralar paýtagtymyzda «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdançada ýaýbaňlandyryldy. Çürbaşy...

51501

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

24870

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

11832

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

19-njy sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

35461

Türkmenistanda täze ýolagçy awtomenzilleriniň 4-si açylar

Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzilleriniň açylyş dabarasy geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada 17-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag...