Adalat ministrligi Türkmenistan boýunça notariuslaryň sanynyň täzelenen tertibini tassyklady

  • 30.08.2023 15:08
  • 19094
Adalat ministrligi Türkmenistan boýunça notariuslaryň sanynyň täzelenen tertibini tassyklady

Türkmenistanyň Adalat ministrligi Notariuslaryň sanyny we iş çägini kesgitlemegiň täzelenen tertibini tassyklady. Onuň Tertibi ministrligiň hukuk-maglumatlar portalynda köpçülige ýetirildi.

Türkmenistan boýunça döwlet notarial edaralarynyň döwlet notariuslarynyň sany we iş çägi Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň çäklerinden, hereketleriň sanyndan, ilat sanyndan hem-de döwlet notarial edarasyndan uzakda ýerleşýän ilatly ýerlerden ugur alnyp Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.
Täzelenen tertipde notariuslaryň sanyna zerurlyga görä täzeden seredilip bilinjekdigi bellenilýär.
Şeýle hem bellenilişi ýaly, h
ususy notariuslaryň wezipe sany kesgitlenilende şu aşakdaky esaslardan ugur alynýar:
1) notarial hereketleriň sany boýunça - soňky 3 ýylyň dowamynda notariuslar tarapyndan amala aşyrylan notarial hereketlerinden ugur alyp, aýda 300 – 400 notarial hereketi üçin bir hususy notariusyň wezipesi;
2) ilat sany boýunça:
a) Aşgabat, Arkadag şäherleri we welaýat merkezlerindäki şäherler boýunça – 30 000 adam üçin bir hususy notariusyň wezipesi;
b) etrap hukukly şäherler boýunça - 25 000 adam üçin bir hususy notariusyň wezipesi;
ç) etraplar boýunça - 20 000 adam üçin bir hususy notariusyň wezipesi.
3) döwlet notarial edarasyndan uzakda ýerleşýän ilatly ýerleriň araçägi boýunça bir hususy notariusyň wezipesi.


şu gün 16:46
2479

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
5212

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
4649

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...