Adalat ministrligi Türkmenistan boýunça notariuslaryň sanynyň täzelenen tertibini tassyklady

  • 30.08.2023 15:08
  • 18848
Adalat ministrligi Türkmenistan boýunça notariuslaryň sanynyň täzelenen tertibini tassyklady

Türkmenistanyň Adalat ministrligi Notariuslaryň sanyny we iş çägini kesgitlemegiň täzelenen tertibini tassyklady. Onuň Tertibi ministrligiň hukuk-maglumatlar portalynda köpçülige ýetirildi.

Türkmenistan boýunça döwlet notarial edaralarynyň döwlet notariuslarynyň sany we iş çägi Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň çäklerinden, hereketleriň sanyndan, ilat sanyndan hem-de döwlet notarial edarasyndan uzakda ýerleşýän ilatly ýerlerden ugur alnyp Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.
Täzelenen tertipde notariuslaryň sanyna zerurlyga görä täzeden seredilip bilinjekdigi bellenilýär.
Şeýle hem bellenilişi ýaly, h
ususy notariuslaryň wezipe sany kesgitlenilende şu aşakdaky esaslardan ugur alynýar:
1) notarial hereketleriň sany boýunça - soňky 3 ýylyň dowamynda notariuslar tarapyndan amala aşyrylan notarial hereketlerinden ugur alyp, aýda 300 – 400 notarial hereketi üçin bir hususy notariusyň wezipesi;
2) ilat sany boýunça:
a) Aşgabat, Arkadag şäherleri we welaýat merkezlerindäki şäherler boýunça – 30 000 adam üçin bir hususy notariusyň wezipesi;
b) etrap hukukly şäherler boýunça - 25 000 adam üçin bir hususy notariusyň wezipesi;
ç) etraplar boýunça - 20 000 adam üçin bir hususy notariusyň wezipesi.
3) döwlet notarial edarasyndan uzakda ýerleşýän ilatly ýerleriň araçägi boýunça bir hususy notariusyň wezipesi.


şu gün 00:33
8772

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
20825

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7276

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
23402

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...