Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen bugdaý ekişine we pagta ýygymyna taýýarlygy maslahatlaşdy

  • 29.08.2023 13:09
  • 12006
Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen bugdaý ekişine we pagta ýygymyna taýýarlygy maslahatlaşdy

28-nji awgustda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda ýerine ýetirilýän işleriň barşyna seredildi.

Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri ýerlerde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdiler.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda pagta ýygymyny üstünlikli geçirmek üçin welaýatlarda pagta arassalaýjy kärhanalary, harmanhanalary we pagta ýygyjy kombaýnlary ýygym möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.
Şunuň bilen bir hatarda, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleri geçirilýär, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, şeýle hem ýokary hilli tohumlary möwsüme taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär.
Mundan başga-da, häkimler Bilimler we talyp ýaşlar güni, şeýle hem ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän durmuş maksatly binalar barada hasabat berdiler.
Döwlet Baştutany hasabatlary diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de şunuň bilen baglylykda, bugdaý ekişiniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirilmegini, pagta ýygymy möwsümine ähli düzümleriň doly taýýarlykly gelmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.


şu gün 07:48
31

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

şu gün 07:46
4175

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...

şu gün 07:38
3539

Serdar Berdimuhamedow tapawutlanan harby gullukçylara we işgärlere sylaglary gowşurmagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Serdar...

düýn 17:24
6969

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak isleýär

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag pudagynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär. Bu barada Trend habar berýär. Latwiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi: bu howa...