2023-nji ýylda «Ýaňlan Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

  • 26.08.2023 15:29
  • 18291
2023-nji ýylda «Ýaňlan Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

2023-nji ýylda geçirilen «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bäsleşikde üstünlikli çykyş edip, özleriniň ýerine ýetirijiligi bilen aýratyn tapawutlanan höwesjeň aýdymçy ýaşlary sylaglamak boýunça Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň şu raýatlary «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we her bir ýeňiji Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry bilen sylaglanyldy:

  • Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 132-nji orta mekdebiniň informatika mugallymy Hezretguly Hojageldiýewiç Guldurdyýew;
  • Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ýöriteleşdirilen 8-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy Batyr Amanmuhammedowiç Şalarow;
  • Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň Balkanabat şäher medeniýet merkeziniň usulyýetçisi Bagdagül Hanmämmedowna Mämmetgurbanowa;
  • Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň «Dostluk çemeni» tans toparynyň artisti Aýgözel Batyrowa;
  • Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Saýat galla kabul ediş nokadynyň tüwi sehiniň ussasy Babajan Azadowiç Rozyýew;
  • Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Oguzhan şäherçe medeniýet merkeziniň akkomponiatory Nurýagdy Garýagdyýewiç Bekiýew.

şu gün 00:41
7842

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

27.09.2023 12:38
20260

Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly ýörişiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet agzalary «Arkaly» atly ahalteke atyny Serdar Berdimuhamedowa sowgat etdiler. Bu at 2020-nji ýylda dünýä inen bolup, ol Meleguş bilen...

26.09.2023 22:31
3878

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar”...

26.09.2023 22:09
5961

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek spektakllar we baýramçylyk çykyşlary

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilýän gününde ýurdumyzyň ähli teatrlarynda spektakllar we baýramçylyk çykyşlary görkeziler. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:...