9889

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

13293

Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

Noýabryň aýagynda 2009-njy ýylda çykarylan uniwersal Jaguar X-Type-y auksiona çykarylar. Ulag birinji eýesiniň Ýelizaweta II bolandygy bilen özüne çekýär. Munuň şeýledigini diňe bir hasaba alnyş resminamalary däl...

12269

Karl III resmi taýdan Beýik Britaniýanyň patyşasy boldy

Ýelizaweta II-niň ogly Karl III resmi taýdan Beýik Britaniýanyň patyşasy boldy. Bu barada TASS-a salgylanyp, lenta.ru habar berýär. Tagtyň tabşyrylmak prosesi şenbe güni, 10-njy sentýabrda Londondaky Sent-Jeýms...

26358

Serdar Berdimuhamedow Liz Trassa gynanç hatyny iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri hanym Liz Trassa Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

23411

Şazada Çarlz Beýik Britaniýanyň täze patyşasy boldy

Britan tagtynyň mirasdüşeri, Uels şazadasy Çarlz şa aýaly Ýelizaweta II aradan çykandan soň Beýik Britaniýanyň täze patyşasy boldy. Bukingem köşgüniň metbugat gullugynda patyşanyň bu gije Balmoral galasynda galyp...

38433

Beýik Britaniýanyň şa aýaly aradan çykdy

Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II Şotlandiýadaky Balmoral galasynda 96 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Bukingem köşgi tarapyndan penşenbe güni ýaýradylan habarda aýdylýar diýip, TASS belleýär. “Şa aýaly...

16247

Ýelizaweta II indiki şa aýalynyň adyny aýtdy

Ýelizaweta II indiki şa aýalynyň adyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada Bukingem köşgüniň britan tagtynda monarhyň 70 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan hatynda aýdylýar. Ýelizaweta ogly şazada Çarlz tagta geçenden...

14700

Ýelizaweta II 12-nji gezek garry ene boldy

Beýik Britaniýanyň Şa aýaly Ýelizaweta II 12-nji gezek garry ene boldy. Onuň agtygy şa gyzy Beatrisa Ýorkskaýa gyz perzent dünýä indirdi diýip, TASS habar berýär. Duşenbe güni şa maşgalasynyň saýtynda ýerleşdirilen...

  • «
  • »