Ýelizaweta II «Ýylyň garryja zenany» baýragyndan ýüz öwürdi

  • 21.10.2021 15:43
  • 7130
Ýelizaweta II «Ýylyň garryja zenany» baýragyndan ýüz öwürdi

Beýik Britaniýanyň şu aprelde 95 ýaşyny dolduran şa zenany Ýelizaweta II özüni ýaş duýýandygy sebäpli "Ýylyň garryja zenany" diýen hormatly baýrakdan ýüz öwürdi. Bu barada 29 ýyl bäri gowşurylýan baýragyň ýolbaşçysy Jaýls Brandrese salgylanyp, TASS ýazdy.

Jaýls Brandres baýragy guraýjylaryň koronawirus pandemiýasy wagtynda monarhyň bitiren hyzmatlaryny belläp geçmek teklibi bilen Bukingem köşgüne barandyklaryny hem-de sypaýy, ýöne kesgitli ret jogabyny alandyklaryny aýtdy.

Guramaçylaryň belleýşi ýaly, "Ýylyň garryja zenany" (ýa-da erkek adama gowşurylanda "Ýylyň garryja adamy") baýragy ençeme ýyl bäri monarhyň ejesi Ýelizaweta Buoz-Laýon (1900-2002), suratkeş Deýwid Hokni ýaly şahsyýetlere, şeýle hem Oskar we Nobel baýraklarynyň eýelerine gowşurylyp gelinýärdi.


03.02.2023 11:58
9069

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

16.12.2022 15:51
9424

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7618

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11217

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...