Londonda Ýelizaweta II-niň dolandyrmagynyň 70 ýyllyk ýubileýi mynasybetli baýramçylyk konserti geçdi

  • 06.06.2022 12:13
  • 10282
Londonda Ýelizaweta II-niň dolandyrmagynyň 70 ýyllyk ýubileýi mynasybetli baýramçylyk konserti geçdi

Şenbe güni agşam Bukingem köşgüniň öňündäki meýdançada geçen baýramçylyk konsertiniň dowamynda Şa Zenany Ýelizaweta II-ni dolandyrmagynyň 70 ýyllyk ýubileýi bilen Queen rok-topary, kompozitor Endrýu Lloýd Uebber, aktýor we ýazyjy Stiwen Fraý, tennisçi Emma Radukanu we animirlenen aýyjyk Paddington ýaly Beýik Britaniýanyň meşhur şahslary gutladylar diýip, TASS habar berýär. Londonyň merkezinde 10 müňden gowrak adamy jemlän konserti Bi-bi-si teleradioýaýlymlar korporasiýasy göni ýaýlyma goýberdi.

Ýelizaweta II-niň  rekordlary
Ýelizaweta II 25 ýaşynda tagta çykdy. 2015-nji ýylda ol dolandyrmagyň dowamlylygy boýunça garry enesi şa zenany Wiktoriýadan (1819-1901) ozduryp, rekord goýdy. 2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Tailandyň şasy Pumipon Adulýadet (Rama IX) ýogalandan soň, Ýelizaweta II bu görkeziji boýunça dünýäniň aýatda diri monarhlaryndan öňe geçdi. Şeýle-de, Beýik Britaniýanyň Şa Zenany häzirki döwlet baştutanlarynyň arasynda iň ýaşulysy hasaplanýar.
Şalyk sürmek nesip eden aýallaryň arasynda tutuş taryh boýunça tagtda  iň uzak oturany şu Şa Zenanydyr. Şeýle-de bolsa, ol 72 ýyl 110 günläp ýurdy dolandyran fransuz şasy Lýudowik XIV-niň (1638-1715) üstünliginden heniz öňe geçip bilmedi.  Tassyklanan rekord dört aýlyk wagty ýokary serkerde diýip yglan edilen we 82 ýyl 254 gün dolandyran Sobuza II-ä (1899-1982) — Swazilendiň (häzirki Eswatini) degişlidir.
Ýelizaweta II şalyk sürýän döwrüniň dowamynda 100-den gowrak ýurda baryp gördi we 21 müňden gowrak çärä gatnaşdy. Ol 4 müň kanuna şa sanksiýasyny berdi we Londona döwlet sapary bilen gelen dünýäniň 112 ýurdunyň baştutanlaryny kabul etdi. Onuň dolandyran döwründe Beýik Britaniýada 14 premýer-ministr, ABŞ-da bolsa 14 prezident çalyşdy.


03.02.2023 11:58
9069

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

16.12.2022 15:51
9424

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7618

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11217

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...