Beýik Britaniýada Ýelizaweta II-ä söýgüli korgi itleri bilen bilelikdäki ýadygärlik dikildi

  • 27.04.2024 12:17
  • 12137
Beýik Britaniýada Ýelizaweta II-ä söýgüli korgi itleri bilen bilelikdäki ýadygärlik dikildi

Beýik Britaniýada şa zenany Ýelizaweta II-niň hormatyna ýogalandan soňky ilkinji ýadygärlik açyldy. Ýurdy 70 ýyldan gowrak wagtlap dolandyran monarhyň heýkeline üç sany gowy görýän iti hem goşulypdyr diýip, The Telegraph habar berýär.

Boýy iki metrden gowrak bolan bürünçden ýasalan heýkel Beýik Britaniýanyň iň kiçi graflygy – Ratlendde, Okem şäheriniň kitaphanasynyň öňünde oturdyldy. Ýadygärligiň açylyşy merhum şa aýalynyň doglan gününiň 98 ýyllygyna gabatlandy.
Bahasy 125 000 funt sterling bolan taslama hususy haýyr-sahawatlaryň hasabyna maliýeleşdirildi.
Heýkeltaraş Haýuel Pratli heýkeliň ululygyny hakyky bolşy ýaly almandygyny, sebäbi “şa zenany Ýelizawetanyň boýunyň gysgadygyny, ýöne onuň ulaldylmaga mynasypdygyny” gürrüň berdi.
Pratli Ýelizaweta II-niň 1950-nji ýyllaryň ahyryndaky suratlaryna esaslanyp, onuň ýaş wagtyny ebedileşdirdi.
Heýkeliň açylyşyna resmi adamlar, şeýle hem Welş-korgi ligasynyň agzalary gatnaşdy: eýeleri bilen bilelikde 56 it Şotlandiýanyň ýas aýdymy bolan, şa zenany bilen hoşlaşylandaky “Sleep, Dearie, Sleep” –iň ýaňlanmagynda heýkeliň öňünden dabaraly ýöriş bilen geçdiler.


18.05.2024 19:01
9691

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5441

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...

17.05.2024 17:57
6386

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...

17.05.2024 16:38
5641

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...