Beýik Britaniýada şazada Filippiň hatyrasyna teňňe çykaryldy

  • 29.06.2021 10:47
  • 3683
Beýik Britaniýada şazada Filippiň hatyrasyna teňňe çykaryldy

Beýik Britaniýada şa zenany Ýelizaweta II-niň ýoldaşy, 9-njy aprelde aradan çykan Edinburg şazadasy Filippe bagyşlanan nominaly 5 funt sterling bolan teňňe çykaryldy. Bu barada Bi-bi-si salgylanyp, rbc.ru habar berýär.

“Onuň Patyşa Alyhezretleri şazada Filipp, Edinburg gersogy, 1921-2021” diýen ýazgyly teňňe The Royal Mint (Patyşa zikgehanasy) tarapyndan çykarylar. 
“Men şazada Filippiň belli harby-deňiz karýerasyny we monarhymyza hem-de şa wezipelerine wepalylygyny nazarda tutup, Ýaragly güýçleriň gününde teňňäni uly buýsanç bilen hödürleýärin” – diýip, Beýik Britaniýanyň maliýe ministri Rişi Sunak aýtdy.

Suratkeş Ýan Renk-Brodli tarapyndan döredilen teňňe kanuny töleg serişdesi bolsa-da, kolleksiýa hökmünde döredildi. Ol çäkli tiraž bilen çykaryldy we dolanyşyga goýberilmez. Bu teňňe The Royal Mint-iň saýtynda, Britaniýanyň patyşa poçtasy bölümlerinde we ýurtdaky hem-de dünýädäki ýöriteleşdirilen dükanlarda elýeterli bolar. Şa däbine laýyklykda, ýadygärlik teňňesiniň nominaly 5 funt sterling bolup, täç geçdirme ýa-da ýubileý wakalaryny bellemek üçin, adatça, hut şu nominal ulanylýar.
Şeýle-de, The Royal Mint Beýik Britaniýada we tutuş dünýäde jemgyýetçilik işini goldamak üçin şazada tarapyndan 1956-njy ýylda esaslandyrylan Edinburg gersogy baýragyna 50 müň funt sterling bagyş eder.


03.02.2023 11:58
10239

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

16.12.2022 15:51
9429

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7624

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11228

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...