Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

  • 04.11.2022 22:22
  • 13292
Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

Noýabryň aýagynda 2009-njy ýylda çykarylan uniwersal Jaguar X-Type-y auksiona çykarylar. Ulag birinji eýesiniň Ýelizaweta II bolandygy bilen özüne çekýär. Munuň şeýledigini diňe bir hasaba alnyş resminamalary däl, eýsem, şa zenanyň destiň başynda oturan suraty hem tassyklaýar.

13 ýaşly «Ýaguaryň» geçen ýoly köp däl — 116 750 kilometr. Ulaga mydama öz wagtynda hyzmat edilipdir we ýagdaýy diýseň oňat. Suratyndan çen tutsaň, kuzowy we salony agyrdylyp-ynjadylyp ulanylmandygyna şaýatlyk edýär.
Ýapyk ýaşyl uniwersal üç litrlik V6, «awtomatlygy» we doly priwody bilen sazlaşykda juda kuwwatly görnüşde görkezilýär.
Toplumy aňrybaş: tebigy deriden edilen ýagty salon, lýuk, reňkli ekranly we nawigasiýaly multimediýka, klimat we kruiz-kontrol, ýuwujyly ksenon farlar.
Ulag hödürlenilen aňrybaş baha satylar. Şeýle kuzowly, toplumly we ýagdaýdaky X-Type juda seýrek. Hut Beýik Britaniýanyň şa zenanynyňky bolandygy baradaky fakt onuň bahasyny ep-esli galdyrýar.     


03.02.2023 11:58
9440

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

16.12.2022 15:51
9426

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7618

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11223

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...