Ýelizaweta II indiki şa aýalynyň adyny aýtdy

  • 08.02.2022 16:20
  • 16247
Ýelizaweta II indiki şa aýalynyň adyny aýtdy

Ýelizaweta II indiki şa aýalynyň adyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada Bukingem köşgüniň britan tagtynda monarhyň 70 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan hatynda aýdylýar.

Ýelizaweta ogly şazada Çarlz tagta geçenden soň, onuň aýaly Kamillanyň şa aýaly-konsort boljakdygyny aýtdy. Şeýle-de, ol raýatlaryň geljekki şa aýalyna häzir Ýelizawetanyň özüne berilýän goldawy bermeklerine umyt bildirýär. 

Şazada Çarlz – Ýelizaweta II-niň ölüminden soň britan tagtyna geçjek uly ogly. Ondan başga-da, şa aýalynyň ýene üç çagasy bar: şa gyzy Anna, şazada Edward we şazada Endrýu. Britan tagty üçin ikinji orny Çarlzyň ogly şazada Uilýam eýeleýär. Onuň kiçi dogany şazada Garri 2020-nji ýylda şa maşgalasynyň uly agzasynyň borçlaryndan ýüz öwrüp, ABŞ-a göçdi.


03.02.2023 11:58
10239

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

16.12.2022 15:51
9429

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7624

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11228

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...