4942

Raşid Meredow Astanada Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy

27-nji maýda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Astana iş sapary bilen baran Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty...

24268

Gazagystanyň Prezidenti ýurduň hökümetini işden aýyrdy

Gazagystanyň prezidenti ýurduň hökümetini işden aýyrdy, Ministrler Kabineti işinden aýrylandan soň, ministrler täze hökümet tassyklanýança öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirerler. Bu barada Gazagystanyň prezidentiniň...

19457

Gazagystanyň ilat sany belli boldy

Gazagystanyň ilat sany 20 million adama ýetdi. Bu barada Gazagystanyň Prezidenti Kasym Žomart-Tokaýew X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berdi diýip, Trend ýetirýär. «Watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen gutlaýaryn...

15149

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Gazagystana bardy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň 10-njy Sammitine gatnaşmak üçin Gazagystan Respublikasyna iş sapar bilen bardy...

8646

Tokaýew Gazagystanyň täze daşary işler ministrini belledi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew premýer-ministriň orunbasary — Daşary işler ministri wezipesine Murat Nurtleu belledi, diýip, döwlet Baştutanynyň habarlar gullugy belleýär. “Nurtleu Murat Abugaliýewiçi...

36443

Gazagystanyň Hökümeti işinden çekildi

Premýer-ministr Alihan Smailowyň ýolbaşçylygynda Gazagystanyň hökümeti aşaky palatanyň täze saýlanan düzüminiň öňünde ygtyýarlyklaryny tabşyrdy diýip,  Trend gazak habar beriş serişdelerine salgylanyp habar berýär...

14326

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine...

12503

Serdar Berdimuhamedow Gazagystana döwlet saparyny tamamlady

Kasym-Žomart Tokaýew Gazagystana döwlet saparyny tamamlan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy howa menziline çenli ugratdy diýip, Akordanyň metbigat gullugy habar berýär. TmCars.info-nyň habar berşi...

12311

Astana duşuşygynyň jemleri boýunça 14 resminama gol çekildi

Şu gün Gazagystanda döwlet saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn...

10855

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gazagystana döwlet saparyny amala aşyrar. Bu barada Gazagystan Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli türkmen kärdeşine iberen gutlag...