Raşid Meredow Astanada Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy

  • 28.05.2024 11:29
  • 4878
Raşid Meredow Astanada Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy

27-nji maýda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Astana iş sapary bilen baran Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň köpugurly gatnaşyklarynyň, şol sanda BMG-niň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy bellenilip geçildi.
Syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň ösüşiniň geljekki ugurlary kesgitlenildi. Taraplar hökümetara, parlamentara, pudagara we daşary syýasat edaralarynyň arasynda gatnaşyklary berkitmäge gyzyklanmalaryny beýan etdiler.
Şeýle hem sebit we halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän meseleleri boýunça pikir alşyldy.


şu gün 09:16
2779

Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny musulman dünýäsiniň mukaddes baýramlarynyň biri bolan mübärek Gurban baýramy bilen gutlady. “Türkmen halky müňýyllyklardan bäri tämiz we aýdyň ýörelgelere...

şu gün 09:09
5592

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda kärendeçileriň iş şertleri bilen gyzyklandy

15-nji iýunda Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyzylarbat etrabynyň “Arkaç” daýhan birleşiginiň kärendeçileri ekiz doganlar Annaguly we Aşyrguly Annagulyýewler bilen söhbetdeş...

şu gün 08:58
2677

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

15-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen...

düýn 18:21
5804

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...