12483

Nokia özüniň iň arzan smartfonyny - C1 Plus-y tanyşdyrdy

HMD Global fin kompaniýasy C1 Plus diýlip atlandyrylan Nokia markaly iň arzan smartfony çykardy. Alyjylar geljekde arzan bahadan 2500 mA·s batareýaly, LTE goldawy we 5.45 dýuým ekrany bolan elýeterli smartfon edinip...

11896

OPPO üç eplenýän smartfony hödürledi

OPPO kompaniýasy üç gezek eplenip bilýän smartfonuň taslamasyny hödürledi. Bu gurluşlaryň geljekde nähili bolup biljekdiginiň nusgasydyr. Taslamany taýýarlamaga Ýaponiýanyň Nendo dizaýn studiýasy hem gatnaşdy....

10005

Aşgabatda "Sanly çözgüt - 2020" bäsleşiginiň jemi jemlendi

Aşgabatda geçirilýän köpugurly serginiň çäginde “Sanly çözgüt - 2020” innowasiýa taslamalarynyň bäsleşiginiň jemleri  jemlenildi. Innowasiýa taslamalarynyň bäsleşigi «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan Türkmenistanda...

16354

Samsung smartfona zarýad berjek ýüzügi patentledi

Soňky birnäçe ýylyň içinde smartfonlar üçin akkumulýatorlaryň has kuwwatly bolandygyna garamazdan, smartfonlara çalt zarýad bermek meselesi häzir hem ýiti bolmagynda galýar. Samsung smartfonlara zarýad bermek meselesini...

5953

Alymlar iň kiçi ýatda saklaýjy enjamy döretdiler

Molibden disulfidiniň esasynda amerikan alymlary bir atom galyňlygyndaky ýatda saklaýjy enjamy döretdiler. Şeýle saklaýjyda maglumat ýazgysynyň sygymy häzirki zaman fleş disklerinden, takmynan, 100 esse uludyr...

13421

Fin alymlary howadan iýmit öndürmegi öwrendiler

Finlýandiýanyň Solar Food kompaniýasynyň ylmy hünärmenleri suwuň we elektrik energiýasynyň kömegi bilen howadan iýmit öndürmegi öwrenendiklerini habar berýärler. Tehnologiýa 10 adamyň gündelik iň az talaplaryny...

12877

«Internetiň atasy» Bütindünýä toruna alternatiwa döretdi

Bütindünýä toruny we birnäçe meşhur protokollary oýlap tapan Tim Berners-Li eýýäm birnäçe gezek bäri internetiň erkin hem-de açyk bolmalydygyny, onuň galp habarlary ýaýratmak we wagyz etmek üçin ulanylmagynyň alada...

11255

ABŞ-da wakuum otlusy synagdan geçirildi

Ilon Maskyň döreden «Hyperloop» wakuum otlusy geçen dynç güni ilkinji gezek hakyky ýolagçylar bilen synag edildi, otlynyň tizligi sagatda 160 kilometre ýetdi. Bu barada The Verge neşirine salgylanyp, Sputnik gullugy...

8619

Hytaý 6G synagy üçin dünýäde ilkinji hemrany uçurdy

Hytaý dünýäde altynjy nesil (6G) aragatnaşyk ulgamynyň ilkinji synag hemrasyny Ýeriň orbitasyna çykardy. Hemra Taýýuan kosmodromyndan uçuryldy we onuň bilen ýene 12 hemra orbita iberildi diýip, BBC salgylanyp,...

8997

Dünýäde iň ýokary tizlikli wideo kamerany döretdiler

Bu üýtgeşik enjamy Kanadanyň Milli Ylmy Gözleg Institutynyň hünärmenleri tanyşdyrdylar diýip, sev.tv habar berýär. Täze kameranyň esasy aýratynlygy ol ultramelewşe diapazonda hem düşürmäge mümkinçilik berýär, onuň...

16711

Apple täze iPhone-y tanyşdyrdy

Kupertinodaky tanyşdyryş dabarasynda täze iPhone 12 görkezildi. Garaşylyşy ýaly, bu modeliň esasy aýratynlygy simsiz 5G ulgamynyň bolmagydyr. Täze iPhone-da diagonaly 6,1 dýum bolan OLED displeýi, şeýle hem aşa...

23841

Resmi: "iPhone 12-niň" tanyşdyryljak senesi belli boldy

Apple nobatdaky güýzki tanyşdyrylyşyň 13-nji oktýabrda boljakdygyny resmi taýdan mälim etdi. Bu tanyşdyrylyşyň şygary — "Tizligiň täzeligi". Bu ýerde, megerem, täze aýfonyň “5G” ulgamyny goldaýandygy ýaňzydylýan...

14833

Apple 5 sany täze smartfony çykarar

ixbt.com portalynyň habar berşi ýaly, belli insaýderleriň biri Roland Kwandt Apple-iň geljekki smartfonlary barada täsirli maglumatlary neşir etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu maglumatlar resmi taýdan dünýä hödürlenilmedik...

8729

Xiaomi ilkinji 8K ölçegli telewizory tanyşdyrdy

Hytaýyň Xiaomi kompaniýasy 8K ýa-da 7680x4320 piksel rekord ölçegli täze “TV Mi TV Lux Ultra” telewizoryny tanyşdyrdy. Bu barada rg.ru habar berýär. Diagonallygyna 82 dýuýmlyk ekran 60 Hz (iň häzirki zaman smartfonlarynyň...

9437

Google Android operasiýa ulgamynyň 11-nji neslini çykardy

Google mobil operasiýa ulgamynyň iň soňky wersiýasyny – Android 11-i çykardy. 2020-nji ýylda onuň talabalaýyk tanyşdyrylyşy bolmady, ýöne korporasiýa bu barada resmi YouTube kanalynda mälim etdi. Ozal 2020-nji...

20367

iPhone 12-niň tanyşdyryljak senesi belli boldy

Täze iPhone 12 smartfonlarynyň tanyşdyrylyş dabarasy 15-nji sentýabrda Aşgabat wagty bilen sagat 22:00-da bolar. "Apple" muny resmi taýdan yglan etdi. Dabara koronawirus pandemiýasy sebäpli bütinleý onlaýn ýagdaýda...

11661

Apple eýýäm şu hepde iPhone 12-niň çykjak senesini aýdar

“Bloomberg-iň" habarçysy Mark Gurman öz twitterinde Apple-iň hepdäniň ahyryna çenli täze smartfonlarynyň tanyşdyryljak senesini yglan etjekdigini aýtdy. Bu barada hi-tech.mail.ru habar berýär. Eýsem, iPhone 12 haýsy...

14743

ZTE ekranasty kameraly dünýäde birinji smartfony çykardy

ZTE kompaniýasy frontal kamerasynyň displeýiniň astynda “gizlenilen” dünýäde birinji smartfony resmi taýdan hödürledi. Ol Axon 20 5G diýlip atlandyryldy. Häzirlikçe gajet diňe Hytaýda deslapky sargytlar üçin elýeterli...

17328

Ilon Mask beýnisine çip oturdylan doňzy görkezdi

Oýlap tapyjy-milliarder Ilon Mask öz esaslandyrylan Neuralink kompaniýasynda pikir edişlerine görä, newrologik keselleri bejermäge mümkinçilik berjek beýni implanty girizilen doňzy görkezdi. Bu barada RIA Nowosti...