Hyundai Beýik Britaniýada uçýan taksiler üçin dünýäde ilkinji porty gurar

  • 02.02.2021 20:45
  • 11910
Hyundai Beýik Britaniýada uçýan taksiler üçin dünýäde ilkinji porty gurar

Urban Air Port kompaniýasy ýük dronlary we uçýan taksiler üçin dünýäde ilkinji doly derejeli merkezi gurmak üçin hökümet grantyny utdy. Onuň strategiki hyzmatdaşy bolup Koreýanyň Hyundai Motor Group konserni çykyş edýär. Täze infrastruktura desgasy Air-One diýlip atlandyrylar. Ony eýýäm 2021-nji ýylyň ahyrynda işe girizmek meýilleşdirilýär. Bu barada carsweek.ru habar berýär.

Şäher howa porty adaty howa menzilinden has ykjam bolar, ýagny bu ýeriň 60% tygşytlanmagyna mümkinçilik berer. Şeýle howa duralgasy uzyn uçuş-gonuş zolagynyň bolmagyny talap etmeýär. Täze port Gün batareýleriniň kömegi bilen awtonom işläp biler.
Koreýalylar üçin bu taslama gatnaşmak geljege göz aýlamak bilen möhüm ädimdir. Ýatlap geçsek, 2028-nji ýylda Hyundai häzirlikçe eVTOL hökmünde belli bolan ilkinji elektrik dik uçuş uçaryny çykarmagy meýilleşdirýär.
Bäş ýylyň içinde tutuş dünýäde 200 töweregi şeýle ýöriteleşdirilen desgany gurmak göz öňünde tutulýar. Hünärmenleriň pikiriçe, bularyň ählisi daşky gurşawa oňyn täsir eder. Merkeziň gurluşygy Future Flight Challenge gaznasynyň gözegçiligi bilen amala aşyrylýar. Onuň esasy maksatlarynyň biri Beýik Britaniýany elektrik şäher howa hereketi gurşawynda öňdebaryjy etmekdir.

şu gün 13:13
70

Balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassany döredildi

Alymlar balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassa öndürmek üçin täze tehnologiýany oýlap tapdylar. Bu oýlap tapyş Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Sibir bölüminiň Krasnoýarsk ylmy merkeziniň hünärmenleri...

şu gün 13:07
46

Interýer dizaýnlaryny döretmek üçin nerw ulgamy işlenip düzüldi

Presti fransuz başlangyjy öndürijileri adaty surata düşüriş çykdajylaryndan halas edip, interýeriň mebel bilen bezelen hakyky şekillerini döretmäge mümkinçilik berýän, generatiw emeli aňa esaslanýan guraly işläp...

düýn 09:31
10210

Hasyllylygy 138% ýokarlandyrjak “akylly toprak” döredildi

Ostindäki (ABŞ) Tehas uniwersitetiniň alymlary hasyllylygy ýokarlandyryp, suwuň sarp edilişini azaldýan innowasion “akylly toprak” döretdiler diýip, Mail.ru habar berýär. Täze tehnologiýa gije howadan suw buglaryny...

17.07.2024 14:13
5539

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär. Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi...