Samsung telewizorlaryň täze neslini hödürledi

  • 04.03.2021 17:20
  • 9731
Samsung telewizorlaryň täze neslini hödürledi

Samsung 2021-nji ýylyň täze MICRO LED we Samsung Neo QLED telewizorlaryny tanyşdyrdy. Bu barada news.samsung.com ýazýar.

Kompaniýa MICRO LED tehnologiýasynyň ýokary ýagtylygy, doýgun gara reňki we ýokary şekil hilini üpjün edýändigini aýtdy. Organiki däl yşyk-diodly indikatorlar telewizoryň ýanmagynyň öňüni alýar. 2021-nji ýylda Samsung MICRO LED tehnologiýaly adaty telewizorlary çykardy. Olar 110 we 99 dýuým ululykda bolar we mart aýynyň ahyrynda satuwa çykarylar. Ondan biraz soňrak -  güýzde 88 dýuým, soň bolsa 76 dýuým diagonally modeller peýda bolar. Bu telewizorlarda bir ekranda birbada dört zada tomaşa edip bolar.
Telewizorlaryň ýene bir ugry - Neo QLED. Olarda adaty yşyklandyryjylardan 40 esse az ýer tutýan täze “Kwant Mini” yşyk-diodly lampalary ulanylýar. Ol hem ýokary ýagtylygy, doýgun gara reňki üpjün edýär. Mundan başga-da, Samsung Neo QLED we QLED telewizorlary Xbox Series X-e hem gabat gelýär.
2021-nji ýylda 65, 75 we 85 dýuým diagonally Samsung Neo QLED 8K modelleriniň (QN800A we QN900A) satuwy başlar. Şeýle hem 50 dýuýmdan 4K telewizorlary (QN90A we QN85A) çykarylar.

23.07.2024 12:34
7538

Garynjalardan ylham alan kiçijik dronlar döredildi

Niderlandlardaky Delft tehniki uniwersitetiniň alymlary garynjalaryň nawigasion ukyplaryndan ruhlanan kiçijik dronlary döretdiler. Täze CrazyFlie dronlarynyň agramy bary-ýogy 56g bolup, olarda garynjalaryň ugur...

21.07.2024 13:13
11144

Balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassany döredildi

Alymlar balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassa öndürmek üçin täze tehnologiýany oýlap tapdylar. Bu oýlap tapyş Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Sibir bölüminiň Krasnoýarsk ylmy merkeziniň hünärmenleri...

21.07.2024 13:07
2807

Interýer dizaýnlaryny döretmek üçin nerw ulgamy işlenip düzüldi

Presti fransuz başlangyjy öndürijileri adaty surata düşüriş çykdajylaryndan halas edip, interýeriň mebel bilen bezelen hakyky şekillerini döretmäge mümkinçilik berýän, generatiw emeli aňa esaslanýan guraly işläp...

20.07.2024 09:31
12988

Hasyllylygy 138% ýokarlandyrjak “akylly toprak” döredildi

Ostindäki (ABŞ) Tehas uniwersitetiniň alymlary hasyllylygy ýokarlandyryp, suwuň sarp edilişini azaldýan innowasion “akylly toprak” döretdiler diýip, Mail.ru habar berýär. Täze tehnologiýa gije howadan suw buglaryny...