Facebook 2022-nji ýylda hususy akylly sagadyny çykarar

  • 14.02.2021 19:01
  • 4790
Facebook 2022-nji ýylda hususy akylly sagadyny çykarar

Facebook 2022-nji ýyla çenli hususy akylly sagadyny hödürlemekçi bolýar. Bu gurluş barada maglumatlar The Information hasabatynda peýda boldy diýip, dni24.com habar berýär.

Gurluş Android operasion ulgamynyň esasynda işlär, ýöne Facebook özüniň sanly çözgütlerini ulanyp, Google Wear programma üpjünçiliginden ýüz öwrüp biler. Hususan-da, akylly sagatlarda aragatnaşyk gönüden-göni sosial ulgam we onuň bilen baglanyşykly ähli hyzmatlar arkaly amala aşyrylar. 
Facebook-yň akylly sagatlary fitnes-bileziginiň roluny, ýagny lukmançylyk görkezijilerine gözegçilik etmek wezipesini ýerine ýetirer.
Enjam dürli görnüşli garnituralara birigip biler. Şeýle-de, gurluşy şu ýylyň ahyrynda hödürlenjek Ray-Ban akylly äýneklerinden maglumatlary geçirmek mümkinçiligi bilen üpjün etmek meýilleşdirilýär. 
The Information-yň maglumatlaryna görä, Facebook akylly sagatlaryň birinji wersiýasyny 2022-nji ýyla çenli, ikinji nesil sagatlaryny 2023-nji ýylda çykarar.
Facebook sosial ulgamy 2004-nji ýylyň fewral aýynda 19 ýaşly amerikan talyby Mark Sukerberg tarapyndan döredildi. Onuň ştab-kwartirasy Menlo-Parkda (Kaliforniýa) ýerleşýär. 

17.07.2024 14:13
5312

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär. Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi...

14.07.2024 09:50
3906

Alymlar 3D printerde gözüň perdesini çap etdiler

Germaniýanyň Karlsrue Tehnologiýa institutynyň alymlary göz perdesini 3D çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. VisioPrinTech-iň tehnologiýasy hassanyň sütün öýjüklerinden alnan biosyýany ulanýar. Şeýle hem alymlar...

14.07.2024 09:47
4497

Amerikan startapy kömürturşy gazyndan iýmitlik ýagy döretdi

Savor amerikan başlangyjy kömürturşy gazyny iýmitlik ýaga öwürýän tehnologiýany döretdi. Täze usul gazylyp alynýan ýangyjy gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy  kybap uglerody gaýtadan işlemäge esaslanýar diýip, New...

11.07.2024 18:41
6190

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...