29483

Türkmenistanda howanyň gyzgynlygy kä ýerlerde +46°-a ýetdi

Soňky birnäçe günde Türkmenistanyň birnäçe sebitlerinde, şol sanda Mary, Lebap welaýatlarynda hem-de Ahal welaýatynyň kä ýerlerinde howanyň gyzgynlygy aşa ýokary derejelere galdy diýip, «Meteožurnal» neşiri habar...

45091

Ýakyn günlerde Türkmenistanda +45 gradusa çenli gyzar

Ýakyn günlerde Türkmenistanyň çäginde howanyň aşa gyzmagyna garaşylýar. Kä ýerderde gyzgynlyk +45°-a çenli galar. Meteožurnal neşiriniň habar bermegine görä, çarşenbe güni +37…+42°, kenarýaka etraplarynda +32…...

24006

7-8-nji iýunda Türkmenistanda şemally howa bolar

7-8-nji iýunda Türkmenistanyň çäginde şemally howa bolar. Lebap welaýatynda tizligi sekuntda 15-20 metre ýetýän şemal öwser, kä ýerlerde onuň tizligi 20-23 metre hem ýetip biler. Daşoguz welaýatynda tizligi sekuntda...

16365

Türkmenistanda tomus paslyna mahsus howa başlandy

Maý aýynyň birinji we ikinji on günlüklerinde üýtgäp duran howa şertlerinden soň, Türkmenistanda tomus döwrüne mahsus howa – temperatura ýokarlanyp, az bulutly, açyk, çyglylygy pes howa başlandy diýip, «Meteožurnal»...

25664

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (22.05 — 28.05)

Maý aýynyň birinji hem ikinji on günlüginde Türkmenistanda höküm süren durnuksyz howadan soň, şu hepdede ýurdumyzda tomus möwsümi üçin adaty bolan durnukly howa temperaturasy, ygalyň az mukdary (kä sebitlerde asla...

35355

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (15.05 — 21.05)

Şu hepdede Türkmenistanda howanyň durnuksyz bolmagyna garaşylýar. Hepdäniň birinji ýarymynda aglaba sebitlerde ýagyn ýagyp, ýyldyrym çakar. Şemally howa bolar. Şeýle-de bolsa, hepdäniň ahyrynda ýene  yssy bolmagyna...

23857

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (08.05 — 14.05)

Şu hepdede Türkmenistanda ähli sebitlerde hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagmagyna, gündizlerine howanyň gyzgynlygynyň 37 gradusa çenli gyzmagyna garaşylýar. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň...

13510

«Awazada» dynç alyş möwsümi 25-nji maýda başlanar

2023-nji ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi 25-nji maýdan başlanar. Häzirki wagtda bu ýerde dynç alyş möwsümine taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan»...

33594

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (24.04 — 30.04)

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly...

37746

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (17.04 — 23.04)

Şu hepdäniň başynda Türkmenistanyň çägindäki howa Russiýanyň Ýewropa böleginden geljek antisiklon bilen kesgitlener. Salkyn howa akymlarynyň gelmegi bilen gündelik ortaça temperatura kadaly howa şertlerinden hatda...

23001

Aşgabatdan Hazara täze awtobus gatnawy ýola goýuldy

1-nji aprelden «Aşgabadyň Halkara awtomenzili — Hazar» ugry boýunça täze awtobus gatnawy ýola goýuldy. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary»...