15909

Gurban Berdiýew «Soçi» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy

Şu gün, 25-nji dekabrda «Soçi» futbol kluby Gurban Berdiýewiň toparyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini yglan etdi. "70 ýaşly hünärmen täze ýyldan öz borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer" - diýip, futbol klubunyň...

17145

Gurban Berdiýew «Traktor» klubundan gitmäge taýýarlanýar

Eýranyň «Traktor» futbol klubunyň baş tälimçisi Gurban Berdiýew klubuň ýolbaşçylygyndan özüni wezipesinden boşatmagyny sorady. Sebäp — rus futbolyna dolanyp barmak zerurlygy. Bu barada penşenbe güni «Traktor» klubunyň...

  • «
  • »