Gurban Berdiýew «Traktor» klubundan gitmäge taýýarlanýar

  • 24.11.2022 15:31
  • 16208
Gurban Berdiýew «Traktor» klubundan gitmäge taýýarlanýar

Eýranyň «Traktor» futbol klubunyň baş tälimçisi Gurban Berdiýew klubuň ýolbaşçylygyndan özüni wezipesinden boşatmagyny sorady. Sebäp — rus futbolyna dolanyp barmak zerurlygy. Bu barada penşenbe güni «Traktor» klubunyň metbugat-gullugy habar berdi.

"Soňky günlerde meniň rus futbolyna dolanyp barmagym babatda meseleler maslahatlaşyldy, Russiýanyň klublary bilen çynlakaý gepleşikler geçirildi, şu gün men «Traktoryň» ýolbaşçylaryndan meni eýeleýän wezipämden boşatmaklaryny resmi taýdan soradym. Men diňe ahlak borjum hem-de içki ymtylyşym zerarly gidýärin, men Russiýa dolanmaly» - diýip, klubuň metbugat gullugy Berdiýewiň sözlerini getirýär.

Berdiýew iýun aýynda «Traktor» klubunyň baş tälimçisi hem-de tehniki direktory bellenildi. Onuň ýolbaşçylygynda klub  11 duşuşyk geçirip, dört ýeňiş gazandy, dört gezek ýeňlip, üç gezek deňme-deň oýnady. Klub Eýranyň çempionatynyň jedwelinde 15 utuk bilen ýedinji orny eýeleýär.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13664

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...