Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol klubunda täze wezipe aldy

  • 13.04.2024 18:15
  • 33323
Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol klubunda täze wezipe aldy

Gurban Berdiýew Mahaçkalanyň “Dinamosynyň” prezidenti Gaji Gajiýewiň geňeşçisi boldy. Bu barada Russiýanyň futbol klubunyň saýtynda habar berilýär.

“Gurban Bekiýewiç üçin ätiýaçdaky düzümi taýýarlamak, täze zehinleri ýüze çykarmak, onuň öz sözlerine görä, nirede işlese-de öňki ýyllardaky ýaly gyzykly ugur bolmagynda galýar. Ol bu işi Dagystanda dowam etdirer” – diýlip, habarda aýdylýar.

71 ýaşly Berdiýew fewral aýynda “Dinamonyň” baş tälimçisi wezipesini terk etdi. Ol topara 2023-nji ýylyň tomsunda ýolbaşçylyk edip başlady.
Berdiýew karýerasynyň dowamynda iki gezek Kazanyň “Rubinini” Russiýanyň çempionatynda ýeňşe getirdi. Onuň ýolbaşçylygynda klub Russiýanyň kubogyny we iki gezek Russiýanyň Super kubogyny gazandy. Mundan başga-da, Berdiýew dürli ýyllarda dürli futbol klublarynda, şol sanda Türkmenistanyň “Nisa” klubunda we Türkmenistanyň milli ýygyndysynda baş tälimçi wezipesini ýerine ýetirdi.
Mahaçkalanyň “Dinamosy” häzirki möwsümde Birinji liganyň ýaryş jedwelinde 25 oýunda 44 utuk gazanyp, üçünji orny eýeleýär.


düýn 14:27
6196

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

düýn 14:02
9575

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

düýn 06:54
8474

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

düýn 06:48
11370

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...