9333

Serdar Berdimuhamedow Emomali Rahmon bilen gepleşikleri geçirdi

Şu gün Aşgabadyň «Arkadag» myhmanhanasynda Prezident Serdar Berdimuhamedow üçtaraplaýyn sammite gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşdy. Iki doganlyk döwletiň...

7728

Gurbanguly Berdimuhamedow Emomali Rahmon bilen duşuşdy

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza üçtaraplaýyn sammite gatnaşmak üçin gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali...

9668

Täjigistanyň Prezidenti Aşgabada geldi

4-nji awgustda irden Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Täjigistanyň Prezidentiniň ýanyndaky...

25055

Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Täjigistana bardy

Şu gün, 10-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistana iki günlük döwlet sapary başlandy. Duşenbe şäheriniň Halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidentini Täjigistanyň premýer-ministri Kohir Rasulzoda...

67991

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana saparyny ýatyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi sapary belli bir möhlete yza süýşürildi. Bu barada Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp, «Asia-Plus» habar berdi...

18289

Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi

Emomali Rahmon Täjigistan Respublikasynyň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen gar süýşgünleriniň pajygaly waka getirmegi zerarly bildiren çuňňur gynanjy hem-de duýgudaşlygy üçin Türkmenistanyň Prezidenti...

1852

Täjigistanda Milli agzybirlik gününiň 25 ýyllygy bellenildi

Täjigistanda «Milli agzybirligiň güni» baýramçylygynyň 25 ýyllygy bellenildi. 1997-nji ýylda Parahatçylygy we milli ylalaşygy ýola goýmak barada şertnama gol çekildi. Bu resminama respublikada raýatlyk gapma-garşylygynyň...

5366

Raşid Meredow Duşanbede Emomali Rahmon bilen duşuşdy

30-njy noýabrda «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow...

3641

Berdimuhamedow täjik Prezidenti Emomali Rahmony kabul etdi

27-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň Türkmenistana iş sapary başlandy. Saparyň dowamynda Täjigistan Respublikasynyň Baştutany şu gün, 28-nji noýabrda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynda...