Täjigistan 2037-nji ýyla çenli «ýaşyl» ýurda öwrülmegi meýilleşdirýär

  • 07.01.2024 18:04
  • 4885
Täjigistan 2037-nji ýyla çenli «ýaşyl» ýurda öwrülmegi meýilleşdirýär

Täjigistan «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmekde dünýäde öňdebaryjy döwlet bolmak bilen 2037-nji ýylda «ýaşyl» ýurda öwrüler.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon muny ýurduň mejlisine iberen ýüzlenmesinde aýtdy.
Onuň sözlerine görä, 2023-nji ýylda Täjigistanda elektrik energiýasy gaýtadan dikeldilýän çeşmeler, ýagny 100 göterim “ýaşyl” energiýa bilen üpjün edilipdi.
Döwlet Baştutany şu esasda halkara ülňülerine laýyklykda Täjigistanda parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň 2037-nji ýyla çenli aňryçäge çenli azaljakdygyny düşündirdi.

“Indi biziň ýurdumyz gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden elektrik energiýasyny öndürmek boýunça dünýäde 6-njy ýerde durýar. 2025-nji ýylda “Rogun” gidroelektrik stansiýasynyň üçünji bölümini işe girizmegi meýilleşdirýäris. Bu maksat bilen 2023-nji ýylda döwlet býujetinden 5 milliarddan gowrak somoni bölünip berildi; häzirki wagtda asyryň bu möhüm desgasynda 15 müň hünärmen, işçi we 3,5 müň sany gurluşyk tehnikasy işleýär " - diýip, Täjigistanyň Prezidenti belledi.


16.02.2024 12:11
4382

2023-nji ýylda Täjigistanyň daşary söwda dolanyşygy rekord görkezijä eýe boldy

Geçen ýyl Täjigistanyň daşary söwda dolanyşygy 8,3 milliard dollara ýetdi we bu Respublikanyň Garaşsyzlygyny alanyndan bäri iň ýokary görkezijidir. 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, bu görkeziji takmynan 14% ýokarlandy...

01.02.2024 14:04
11469

Türkmenistanda tokaýy dikeltmek we agaç köpeltmek boýunça düzgünler we Kadalar tassyklanyldy

Daşky gurşawy goramak ministrligi Türkmenistanda tokaýy dikeltmek we agaç köpeltmek boýunça Düzgünleri we Kadalary tassyklady. Resminama "Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy bilen ylalaşyldy we 26-njy ýanwarda...

31.01.2024 18:03
13230

Özbegistanda 254 milliondan gowrak agaç sanlylaşdyryldy

Özbegistanda bäş ýaşdan uly 254 milliondan gowrak agaç sanlylaşdyryldy. Bu barada Özbegistanyň Ekologiýa, daşky gurşawy goramak we howanyň üýtgemegi ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanýan Gazeta.Uz habar...

31.01.2024 14:34
3470

Emeli aň ABŞ-da suw baýlyklaryny goramak boýunça düzgünlerde nädürslükleri ýüze çykardy. Tehnologiýa ýylda 1 mlrd dollardan gowrak tygşytlamaga kömek eder

Berkli şäherindäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary maşyn bilimini ulanmak arkaly gözleg geçirdiler we onuň netijesinde 2020-nji ýylda ABŞ-nyň häkimiýetleri tarapyndan kabul edilen düzgüniň ýurduň batgalyk...