Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna çagyrdy

  • 31.08.2023 02:01
  • 29817
Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda Duşenbe şäherinde geçiriljek Bäşinji ýubileý Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmaga çagyrdy. Täjik Lideriniň çakylyk haty «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy.

 

«Ozaly bilen şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda saparda bolanymda maňa bildirilen mähirli myhmansöýerlik üçin Size tüýs ýürekden hoşallygymy beýan edýärin.
Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilen ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşyk sebitimiziň möhüm meselelerini açyklyk we ynanyşmak ýagdaýynda ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi.
Öňde boljak duşuşygyň sebit hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmäge hem-de biziň umumy öýümiz — Merkezi Aziýada howpsuzlygyň we durnuklylygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynanýaryn» diýlip hatda aýdylýar.


düýn 18:54
11959

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
6482

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
9118

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
4573

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...