Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna çagyrdy

  • 31.08.2023 02:01
  • 29501
Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda Duşenbe şäherinde geçiriljek Bäşinji ýubileý Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmaga çagyrdy. Täjik Lideriniň çakylyk haty «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy.

 

«Ozaly bilen şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda saparda bolanymda maňa bildirilen mähirli myhmansöýerlik üçin Size tüýs ýürekden hoşallygymy beýan edýärin.
Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilen ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşyk sebitimiziň möhüm meselelerini açyklyk we ynanyşmak ýagdaýynda ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi.
Öňde boljak duşuşygyň sebit hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmäge hem-de biziň umumy öýümiz — Merkezi Aziýada howpsuzlygyň we durnuklylygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynanýaryn» diýlip hatda aýdylýar.


şu gün 00:33
7185

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
18359

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7168

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22892

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...