Duşenbede Türkmenistanyň we Täjigistanyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi

  • 05.04.2024 15:14
  • 10478
Duşenbede Türkmenistanyň we Täjigistanyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi

4-nji aprelde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen Duşenbede geçirilen "Dostluk agşamy" konsertine tomaşa etdiler.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Täjigistana resmi saparyna bagyşlanyp guralan konsert "Kohi Borbad" zalynda geçirildi.
Iki ýurduň sungat ussatlarynyň çykyşlary dost-doganlygyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.


şu gün 08:48
1213

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasynyň esasy resminamalarynyň biri bolan “Ýewraziýa patent Konwensiýasynyň senagat nusgalaryny goramak hakyndaky Teswirnamasyna” goşulmagy meýilleşdirýär. Degişli teklibi 14-nji...

düýn 23:40
5423

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny we tehniki häsiýetnamalaryny öwrener. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

düýn 22:36
21033

Türkmenistanda Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekildi. 19-njy iýunda hem dynç alnar

Türkmenistanda üç günläp, ýagny 16-17-18-nji iýunda Gurban baýramy bellenilip geçiler. 16-njy iýundaky dynç güni bolsa 19-njy iýuna — çarşenbe gününe geçiriler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip...

düýn 14:12
7657

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...