Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

  • 29.08.2023 13:14
  • 44813
Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurtda bolup geçen köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de weýrançylyklara getiren tebigy betbagtçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
27-nji awgustda Täjigistanda bolup geçen güýçli ýagyş zerarly bolup geçen tebigy betbagtçylyk Rudaky etrabynda we Wahdat şäherinde 13 adamyň aradan çykmagyna getirdi diýip, Täjigistanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berdi.


17.09.2023 03:08
18731

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...

14.09.2023 17:26
47490

ABŞ uly tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça täze rekord goýdy

Gawaýidäki otly tupan we “Idaliýa” harasaty sebäpli güýçli tolkun ABŞ-nyň 1 mlrd dollardan gowrak ýitgä getiren tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça gynandyryjy rekordy goýmagyna getirdi. Bu barada “Golos Ameriki”...

12.09.2023 16:57
38290

Liwiýada suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany 3 müňden geçdi

Liwiýada ýurduň gündogarynda dörän “Deniel” tupanynyň getiren suw joşmasy sebäpli 3000-den gowrak adam heläk boldy diýip, hökümetiň saglyk ministri Osman Abdul Jelil habar berdi. Bu barada Anadolu habar berýär...

09.09.2023 18:37
46918

Türkmenistanyň Prezidenti Marokkanyň Patyşasyna güýçli ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Marokkanyň Patyşasy Mohammed VI-ä Marokko Patyşalygynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, uly weýrançylyklara getiren güýçli ýertitremesi zerarly çuňňur...