Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi sapary tamamlandy

  • 05.04.2024 18:57
  • 16696
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi sapary tamamlandy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistana resmi saparyny tamamlap, Duşenbeden Watanymyza dolandy. Bu barada 5-nji aprelde Täjigistanyň Prezidentiniň resmi saýtynda habar berilýär. 

Türkmen halkynyň Milli Liderini Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon ugratdy.
Belläp geçsek, Gurbanguly Berdimuhamedow 4-5-nji aprelde Täjigistana iki günlük resmi saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde ýokary derejede ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi.


şu gün 19:57
663

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
1013

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
1964

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
901

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...