Azerbaýjanda türki döwletleriň Kardiologiki kongresi geçirildi

  • 22.04.2024 11:14
  • 2987
Azerbaýjanda türki döwletleriň Kardiologiki kongresi geçirildi

19-21-nji aprelde Bakuwda Azerbaýjandan, Türkmenistandan, Türkiýeden, Gazagystandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Bosniýa we Gersegowinadan hem beýleki ýurtlardan kardiologiýa ugry boýunça ýöriteleşen ylmy we lukmançylyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagynda türki döwletleriň birinji Kardiologiki kongresi geçirildi. Bu barada Azertaj habar berýär.

Kongres Azerbaýjanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-gözleg instituty tarapyndan geçirildi. Bu çäre türki ýurtlaryň professional lukmançylyk jemgyýetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk üçin esas bolup hyzmat eder.
Forumyň açylyşynda kongresi her ýyl we nobat bilen türki dünýäsiniň her ýurdunda geçirmek teklip edildi.
Bakuwda kongresiň çäklerinde täze lukmançylyk tehnologiýalaryny we esasy lukmançylyk üstünliklerini ulanmagyň amaly taraplaryna bagyşlanan umumy we seksion mejlisler, kliniki diskussiýalar we täze kliniki gözlegler boýunça maslahatlar geçirildi.


20.06.2024 14:16
13613

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19148

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13133

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2659

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...